directions_run

โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนที่น่าอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01785
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมะรอซี นิกาเร็ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนฮูมอลานัส หมู่ที่ 6 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.2466719984732,102.05729374858place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นกลุ่มแกนนำในชุมชน
 1. ร้อยละ 60 ของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ
 2. เกิดกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชุมชน
2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถทำกิจกรรม ที่สอดคล้องกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ร่วมกัน
 1. เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 2. มีการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของเด็กเยาวชนจากภาคีร่วมทางสังคม
 3. พื้นที่เสี่ยง* ในชุมชนลดลง
3 เกิดเครือข่ายกลุ่มเด็กเยาวชน
 1. มีการขยายกลุ่มเครือข่ายเด็กเยาวชนกับชุมชนอื่นๆ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. การจัดตั้งกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชน
 2. ร่วมออกแบบการทำแผนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพร่วมกัน
 3. กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพด้านเสริมสร้างภาวะผู้นำ
 4. เวทีประชุมเพื่ออบรมและถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาชุมชน และจิตอาสา
 5. กิจกรรมพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และสถาบันครอบครัว
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 16:34 น.