stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01883
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 186,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปรีดา โสรมณ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเกาะบุโหลน ม. 1 ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8290700475536,99.536693191542place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (186,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อเกิดแกนนำของชุมชนในการจัดการขยะ 2. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบ้ัติการจัดการขยะ 3. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องของประชาชนในชุมชนและสนับสนุนกลไกชุมชน เครือข่ายในการจัดการขยะอย่างครบวงจร
 1. ครัวเรือนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ
 2. จำนวนแกนนำในการขับเคลื่อนเกิดขึ้นทุกอ่าว ได้แก่ อ่าวพังกาน้อย อ่าวพังกาใหญ่ อ่าวม่วงและอ่าวหน้าโรงเรียน
 3. จำนวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการหลายภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียน อุทยานแห่งชาติ อบต. รพสต.บ่อเจ็ดลูก
 4. เกิดมาตรการจัดการขยะในชุมชน 1 มาตรการ
 5. เกิดกองทุนขยะ 1 กองทุน
 6. ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะในบ้านเรือน
 7. เจ้าของรีสอร์ทในพื้นที่มีการคัดแยกขยะ
 8. เกิดแกนนำใหม่ในการดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน และเอกชน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1  เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการขยะ

วัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ชี้แจง-ทำความเข้าใจโครงการ
 2. ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ,การแปรรูปขยะและการจัดการขยะอย่างครบวงจร
 3. หารือมาตรการจัดการขยะ
 4. แนวปฏิบัติของกองทุนขยะ

กิจกรรมที่ 2  “การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะของชุมชน”

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำและเยาวชนในการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะของชุมชน
 2. การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในชุมชน
 3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
 4. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน

กิจกรรมที่ 4 การจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อพัฒนาสวัสดิการชุมชน

กิจกรรมที่ 5 ปรับพื้นที่ให้สะอาด

 1. การลงแขกปรับพื้นที่ริมหาดให้เป็นพื้นที่สะอาด สวยงาม

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผล /  ถอดบทเรียน เส้นทางขยะ

กิจกรรมที่ 7 สื่อสารประชาสัมพันธ์

 1. ประสานทีมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ ที่ประชุมหมู่บ้านทุกเดือน
 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์จุดต่างๆ จำนวน 5 จุด
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 16:41 น.