รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเกาะบุโหลนเลปลอดขยะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01883
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปรีดา โสรมณ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเกาะบุโหลน ม. 1 ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8290700475536,99.536693191542

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อเกิดแกนนำของชุมชนในการจัดการขยะ 2. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบ้ัติการจัดการขยะ 3. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องของประชาชนในชุมชนและสนับสนุนกลไกชุมชน เครือข่ายในการจัดการขยะอย่างครบวงจร
 1. ครัวเรือนร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ
 2. จำนวนแกนนำในการขับเคลื่อนเกิดขึ้นทุกอ่าว ได้แก่ อ่าวพังกาน้อย อ่าวพังกาใหญ่ อ่าวม่วงและอ่าวหน้าโรงเรียน
 3. จำนวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการหลายภาคส่วน ได้แก่ โรงเรียน อุทยานแห่งชาติ อบต. รพสต.บ่อเจ็ดลูก
 4. เกิดมาตรการจัดการขยะในชุมชน 1 มาตรการ
 5. เกิดกองทุนขยะ 1 กองทุน
 6. ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะในบ้านเรือน
 7. เจ้าของรีสอร์ทในพื้นที่มีการคัดแยกขยะ
 8. เกิดแกนนำใหม่ในการดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน และเอกชน
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
 1. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติการจัดการขยะ   1.1 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 70   1.2 เกิดแกนนำอย่างน้อย 2 กลุ่ม   1.3 มีหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่มาร่วมดำเนินการมากกว่า 5 หน่วยงาน/ชุมชน
 2. เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้องของประชาชนในชุมชนและสนับสนุนกลไกลชุมชน เครือข่ายในการจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยวิธีการลดการสร้างขยะ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี นำขยะกลับมาใช้ใหม่   2.1 เกิดมาตรการการจัดการขยะของชุมชนเพื่อลดการสร้างขยะอย่างน้อย 1 มาตรการ   2.2 ปริมาณขยะของคนในชุมชนลดลงจากการสังเกตและภาพถ่าย   2.3 มีแกนนำในการคัดแยกขยะในโรงเรียนและชุมชน อย่างน้อย 1 แห่ง   2.4 จำนวนครัวเรือนที่คัดแยกขยะอย่างถูกวิธีร้อยละ 50   2.5 มีธนาคารขยะในชุมชน 1 แห่ง กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน วิธีการ 1.หารือทีมงาน เยาวชน และ อสม.  เรื่องการนำข่าวสารความรู้มาจัดบอร์ดอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง 2.แบ่งความรับผิดชอบ 1 บอร์ดความรู้จะต้องประกอบด้วย เยาวชนในชุมชน 2-3 คน ทีมงาน 2 คน ช่วยกันดูแลโดยมี ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  หรือข้อมูลที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนำมาจัดแสดง และรักษาความปลอดภัย
  กิจกรรมที่4 การจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อพัฒนาสวัสดิการชุมชน วิธีการ 1.หารือเพื่อจัดทำแนวทางการจัดตั้งกองทุนและดำเนินงานของชุมชน 2.ร่วมกันจัดทำธนาคารขยะ 2 วัน 2.เยาวชนลงพื้นที่เพื่อรวบรวมและเปิดรับฝากขยะกับกองทุน 3.ประสานผู้ประกอบการและคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางในการนำขยะไปขายบนฝั่ง 4.จัดทีมเยาวชนแกนนำ “ตาวิเศษของเกาะ”เพื่อร่วมกันเก็บขยะทุกวันศุกร์และช่วยในการดำเนินการรับซื้อขยะ 5.จัดทำเสื้อทีมให้แก่เยาวชนในโครงการ 6.มีการนำข้อมูลมาประมวลผลการดำเนินงานทุกเดือน 7.พัฒนาระบบ หรือระเบียบวิธีการใช้

3.แกนนำประสานโรงเรียนในพื้นที่เพื่อร่วมกันจัดบอร์ดให้ความรู้


  2.6 เกิดกองทุนขยะของชุมชน 1 แห่ง

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

กิจกรรมที่ 1  เปิดเวทีเตรียมความพร้อมสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการขยะ

วัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ชี้แจง-ทำความเข้าใจโครงการ
 2. ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ,การแปรรูปขยะและการจัดการขยะอย่างครบวงจร
 3. หารือมาตรการจัดการขยะ
 4. แนวปฏิบัติของกองทุนขยะ

กิจกรรมที่ 2  “การจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะของชุมชน”

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำและเยาวชนในการจัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะของชุมชน
 2. การลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในชุมชน
 3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
 4. เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน

กิจกรรมที่ 4 การจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อพัฒนาสวัสดิการชุมชน

กิจกรรมที่ 5 ปรับพื้นที่ให้สะอาด

 1. การลงแขกปรับพื้นที่ริมหาดให้เป็นพื้นที่สะอาด สวยงาม

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผล /  ถอดบทเรียน เส้นทางขยะ

กิจกรรมที่ 7 สื่อสารประชาสัมพันธ์

 1. ประสานทีมงาน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุ ที่ประชุมหมู่บ้านทุกเดือน
 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์จุดต่างๆ จำนวน 5 จุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นภาภรณ์ สตูล นภาภรณ์ สตูล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 16:41 น.