stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างชุมชนให้มีสุขด้วยสภาซูรอ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01865
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 195,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุฮัยนี กาซอ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 4 และ 7 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8190989994346,101.23708496094place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 14 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 14 มี.ค. 2556 0.00
2 15 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 15 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (195,800.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้เกิดสภาซูรอแก้ไขปัญหาสุขภาพ

เกิดคณะกรรมการสภาซูรอ 1ชุดจำนวน14คน

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกระบวนการจัดการของสภาซูรอ

เกิดมาตราการทางสังคมโดยความร่วมมือของคนในชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดประชุมองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งสภาซูรอ
  2. จัดเวทีเพื่อคัดสรรและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาซูรอบ้านคลองช้าง และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่กรรมการแต่ละมิติ  ทั้ง  3 มิติ ได้แก่ มิติกาย  จิต  สังคม
  3. ศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีการจัดตั้งสภาซูรอประสบความสำเร็จแล้วนำมาปรับใช้ตามบริบทของพื้นที่
  4. ประชุมคณะกรรมการสภาซูรอและอนุกรรมการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดือนละ 1 ครั้ง
  5. จัดเวทีประชาคมเพื่อค้นหาปัญหา ทั้ง 3 มิติ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา เป็นมาตรการ ทั้ง 3 มิติ
  6. ประชุมสภาซูรอ ให้การเห็นชอบและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม โดยให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาและร่วมเสนอแนะ
  7. ประกาศใช้มาตรการทางสังคมและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์มาตรการทางสังคมบ้านคลองช้าง
  8. สภาซูรอพบประชาชน  3  เดือน/ ครั้ง
  9. เปิดเวทีค้นหาปัญหาสุขภาวะในพื้นที่
  10. สภาซูรอ จัดทำกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมเช่น กิจกรรมกวนอาซูรอ กิจกรรมงานเมาลิด  กิจกรรมรอมฎอน  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมรำตะลีตีปัส ในกลุ่มเยาวชน  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมรำรอเง็งในกลุ่มเยาวชน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2555 16:46 น.