stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการท่าพยอมร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01882
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 192,775.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอารีย์ งะสมัน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าพยอม หมู่ 7 ต. ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8579593459874,99.727323150635place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (192,775.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันฟื้นฟูทรัพยกากรธรรม่ชาติที่เสื่อมโทรม 2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์นำ้โดยใช้มิติทางศาสนา

1.จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 2.มาตรการ่างสังคมโดยใช้หลักการทางศาสนา 3.ป่าชายเลนในหมู่บ้านมีความสมบูรณ์มากกว่าเดิม 4.เกิดแหล่งเรียนรู้และเพาะพัีนธ์สัตว์น้ำของชุมชน 5. จนำนวนแหล่งเรียนรู้ 6.จำนวนเครือข่ายที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมีการจดบันทึกการปล่อยสัตว์นำ้ในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมแกนนำและกรรมการหมู่บ้าน
 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน
 3. สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนในชุมชน
 4. จัดเวทีรู้จักบ้านท่าพยอม
 5. ประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้
 6. ประกาศและกำหนดกติกาชุมชน
 7. การประกาศเจตนาตมณ์ร่วมต้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 8. กำหนดแนวเขตป่าชายเลน ภูเขาและสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
 9. จัดทีมอาสาสมัครเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 10. ส่งเสรืมให้เยาวชนปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อรักษาความสมบูรณ์
 11. สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน
 12. ประกาศเชิดชูความดีให้กับบุคคลที่ปล่อยสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ที่มัสยิด
 13. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของหมู่บ้าน
 14. นำกลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครเฝ้าระวัง คณะกรรมการหมู่บ้านไปศึกษาดูงาน
 15. จัดเวทีพูดคุยจากการศึกษาดูงาน
 16. ประชุมทีมงานเพื่อนำเรื่องที่พูดคุยมาปรับปรุงเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติในชุมชน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 10:32 น.