directions_run

โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ของหมู่ที่ 2 บ้านปากละงู

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ของหมู่ที่ 2 บ้านปากละงู
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01838
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 170,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ๊ะหวัน บุหลงลี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่หมู่ 2 บ้านปากละงู ตำบลละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8354616358106,99.81161223948place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 68,240.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 85,300.00
3 1 ก.ย. 2556 31 ต.ค. 2556 17,060.00
รวมงบประมาณ 170,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อร่วมวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของชุมชนและสร้างเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนต่อไป

• การวิเคราะห์ชุมชนโดยชุมชนจัดการตนเองให้น่าอยู่

• ร้อยละ 80 สามารถลงเก็บข้อมูลผังเครือญาติได้

2 เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดกลุ่มแกนนำในชุมชนมีความตระหนักและจิตสำนึกรักบ้านเกิด

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและจิตสำนึกด้านอาสาชุมชนให้เป็นแกนนำชุมชนแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

3 เพื่อพัฒนาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดมาตรการชุมชนแบบการมีส่วนร่วมกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน

เกราะป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนน่าอยู่และมีมาตรการของชุมชนโดยชุมชนเป็นผู้กำหนด

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 4 ครั้ง -รายละเอียดโครงการ -สถานการณ์ปัญหาแต่ละด้าน -ด้านความสัมพันธ์ของชุมชน -ด้านเศรษฐกิจ -ด้านสุขภาพ -ด้านจิตอาสา

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 12:33 น.