directions_run

โครงการพัฒนาคน สร้างสวัสดิการชุมชน สู่ชุมชนบ้านในกริมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาคน สร้างสวัสดิการชุมชน สู่ชุมชนบ้านในกริมเป็นสุขอย่างยั่งยืน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01856
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบันลือ มนูญลักษณ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านในกริม หมู่ที่ 8 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 9.9233403864036,99.014633393288place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้สมาชิกได้รับทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรม

สมาชิกชุมชนมีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.จัดอบรมเยาวชนเพื่อสร้างจิจสำนึกรักบ้านเกิด

2.สร้างกิจกรรมการรักษ์น้ำและป่าต้นน้ำ

3.อบรมการใช้อินทรีย์-ชีวภาพ

4.อบรม/ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

5.จัดเวทีสาธารณะครอบครัวตัวอย่างการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย

6.อบรมการเพิ่มขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2555 19:34 น.