stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมด้วยช่วยกัน สานฝัน พัฒนาบ้านเรา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01801
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 195,740.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรพงศ์ ดำท่าคลอง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.776614,99.953356place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (195,740.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและเกิดความหวงแหนป่าชายเลน
 • มีแผนของสภาแกนนำชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน 2)จำนวนพื้นที่ ที่เพิ่มขึ้นของต้นเตยปาหนันและต้นจาก จำนวน 5 ไร่ 3)มีมาตรการกลางของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน
2 คนรุ่นกลางและเยาวชน จำนวน 40 คนได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

1)จำนวนคนที่ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมวางแผนโครงการ
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 3. สร้างความเข้มแข็งให้สภาแกนนำชุมชนเพื่อการอนุรักษฯ
 4. สร้างความเข้มแข็งให้สภาแกนนำเด็กและเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน
 5. ตั้งกลุ่มนักสืบน้อยป่าชายเลน
 6. คนสามวัยร่วมใจปลูกป่าชายเลนทดแทน
 7. เสียงตามสายจากนักสืบน้อย
 8. ประชุมแกนนำและสภาเด็กและเยาวชนเดือนละ 1 ครั้ง
 9. ประชาคมเพื่อมาตรการทางสังคม
 10. คนเฒ่าเปิดโรงเรียนสอนภูมิปัญญา
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2555 11:58 น.