directions_run

จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ จูงมือลูก จูงมือหลาน สร้างสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01799
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 190,940.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอารีย์ หลังสกุล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.791444,99.956506place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (190,940.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และคลองปลักการัง โดยมีกลุ่มอนุรักษ์สามัคคีเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น เยาวชน จำนวน 20 คน และมีกลุ่มประชาชน จำนวน 20 คน
  • จำนวนคนที่เข้าร่วมกับอนุรักษ์สามัคคีซึ่งมีทั้งเยาวชนและประชาชน

  • มีปริมาณพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น 9 ไร่

  • วัชพืชในคลองปลักการังได้รับการกำจัดออกทุก 2 เดือน

2 มีจำนวนคนสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องการผลิตน้ำตาลจาก จำนวน 10 คน
  • จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตน้ำตาลจาก
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. สร้างกระแสสังคม
  2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
  3. พัฒนาองค์ความรู้
  4. พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน
  5. พัฒนาศักยภาพบุคคล
  6. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2555 12:06 น.