stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โตดนุ้ยรักษ์ถิ่น - เล - ป่า
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01814
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 194,218.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดลฮอนี สุวาหลำ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6345982197967,100.05777768555place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (194,218.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ร่วมใจเพิ่มแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน
  1. มีการปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้น  2 ไร่ต่อปี


  2. ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งไม่ทิ้งขยะลงทะเลร้อยละ 80
2 เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมดำเนินงานธนาคารปูไข่
  1. ครัวเรือนที่มีอาชีพจับปูมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดกระบวนการเรียนรู้
  2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อม
  3. พัฒนาองค์ความรู้
  4. พัฒนาศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชน
  5. พัฒนาศักยภาพบุคคล
  6. สร้างและพัฒนาเครือข่าย
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2555 18:25 น.