directions_run

ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ป่าชุมชน ลำคลอง และเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01839
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 218,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมคิด อารีชนม์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.7 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4591701313186,98.515222167969place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (218,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ประชาชนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ธรรมชาติ และเพิ่มพันธ์ุสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง...

 

2 ...มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของชุมชน

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  • สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
  • พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
  • จัดเวทีชาวบ้านเพื่อสร้างมาตรการชุมชนในการดูแลแหล่งธรรมชาติของชุมชนให้ยั่งยืน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:05 น.