directions_run

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01899
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 162,640.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธนกร ไชยภักดี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโรงภาษีเก่า ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7450776273512,101.60462617969place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (162,640.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี

เกิดสภาวัฒนธรรมชุมชนโรงภาษีเก่า 1ชุดจำนวน24คน

2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชน

ความร่วมมือประชานในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น

3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมกับครอบครัวและชุมชน
  1. เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ของประชานในชุมชนในการสนับสนุนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
  2. เกิดกลุ่มเยาวชน 2 กลุ่มในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ประชุมชี้แจงโครงการ
  2. สำรวจข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
  3. จัดเวทีและประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะประเพณี วัฒนธรรมประจำเดือน
  4. ฝึกสอนมโนราห์และปันจักสิลัต
  5. จัดงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีต่าง ๆ ด้วยการนำเด็กที่ได้รับการฝึกสอนเข้าร่วมกิจกรรม
  6. กิจกรรมออกกำลังกายกลางแจ้งโดยแกนนำเยาวชน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:29 น.