stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสวัสดิการชุมชนจากกองทุนขยะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01790
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 209,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุสมาน หวังสนิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนศาสนบำรุงวิทยาและบ้านคลองขา หมู่ที่ 1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0546195491256,100.69263944577place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (209,600.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเสริมสร้างทักษะและพฤติกรรมการจัดการขยะแก่นักเรียนและประชาชนในชุมชนนาทับ

1.1 ร้อยละ 80 ของประชาชน ม. 1 นาทับและของนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา ปรับพฤติกรรมลดการก่อขยะ เช่น นำถุงผ้า หรือตะกร้า ไปจับจ่ายของในตลาดนัด เป็นต้น

1.2 ร้อยละ 80 ของประชาชน ม.1 นาทับและของนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา ปรับพฤติกรรมแยกขยะ นำมาฝากสะสมกับธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการ

1.3 ร้อยละ 80 ของประชาชน ม.1 นาทับและของนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา  เข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการคนนาทับ

1.4 เกิดครอบครัวต้นแบบด้านการจัดการขยะ 50 ครัวเรือน

1.5 เกิดมาตการร่วมด้านการลดขยะของ ม.1

2 เพื่อพัฒนารูปแบบการสวัสดิการชุมชนคนนาทับจากธนาคารขยะ

2.1 เกิดคณะทำงานทำหน้าที่จัดการธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน คนนาทับ

2.2 เกิดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านจัดการขยะ 3 ชุด

2.3 เกิดชุดความรู้เกี่ยวกับปริมาณขยะและแนวทางการจัดการขยะในชุมชน

2.4 เกิดแนวทางการบริหารจัดการขยะเพื่อสวัสดิการชุมชนคนนาทับ

2.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแนวทางธนาคารขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน คนนาทับ ประกาศเป็นนโยบายท้องถิ่น ตลอดจนการร่วมสมทบเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. การเตรียมความพร้อมธนาคารขยะ
  2. ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องสถาการณ์ขยะในชุมชน
  3. กิจกรรมแยก (ขยะ) แต่ไม่แตกแยก
  4. ปฏิบัติการชุมชนจัดการขยะ
  5. กิจกรรมพัฒนาระบบสื่อสารและประชาสัมพันธ์การลดขยะ
  6. ปฏิบัติการทำหนังสั้นหรือสารคดีสั้น
  7. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะและพฤติกรรมด้านการจัดการขยะ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:37 น.