directions_run

โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนน่าอยู่ สู่สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์การออม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01881
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556
งบประมาณ 199,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวรรณา รัตนบุญโณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังเจริญราษฎร์ หมุ่ที่ 9 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6416736820128,100.09274743255place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (199,500.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีกิจกรรมสร้างสรรค์ของคนในชุมชน และเยาวชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เอื้ออารีต่อกัน
 • จำนวนคนในชุมชน  และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
2 เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนในชุมชน
 • จำนวนผู้ป่วย/ผู้มีรอบเอวเกินในชุมชนลดน้อยลง
3 มีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เก็บออมอย่างน้อยวันละบาท และมีสวัสดิการรองรับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
 • ยอดจำนวนการออม  และการฝากสัจจะของคนในชุมชนที่เพิ่มขึ้น  มีกฏเกณฑ์ข้อบังคับระบุเพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมแกนนำของชุมชน
 2. สำรวจข้อมูลการบริโภคผักของคนในชุมชน, ผักพื้นบ้าน ,ผู้ป่วยเรื้อรัง, ผู้มีภาวะรอบเอวเกิน/โรคอ้วน  การออมของประชาชน
 3. จัดเวทีเปิดตัวโครงการ
 4. กิจกรรมคน 3 วัยห่วงใยกัน
 5. ให้ความรู้ด้านโภชนาการที่จะสามารถลดความเสี่ยงของโรค
 6. เดินรณรงค์ทุกครัวเรือน
 7. กิจกรรมครอบครัวแปลงสาธิตจำนวน  6  จุด
 8. จัดมหกรรมการแลกเปลี่ยนและกินผัก
 9. ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกายโดยจัดให้ชมรมเต้นแอโรบิคตอนเย็นของทุกๆวัน
 10. ทำกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์  และกองทุนสัจจะวันละบาท
 11. ส่งเสริมให้เด็กรู้จักและตระหนักในการออม
 12. จัดให้มีบริการให้ออมทรัพย์ถึงประตูโรงเรียน
 13. ประชุมร่วมตั้งกฎกติกา ระเบียบการจ่ายสวัสดิการแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 14. ติดตามประเมินผลการทำกิจกรรม
 15. จัดทำเวทีสรุปผลการทำงาน พร้อมสรุปผลโครงการ 16.จัดทำรายงานส่ง สสส.พร้อมภาพถ่าย
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:40 น.