stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01909
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 1 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 196,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาโหด ปานเเขวง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังตง ม.4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9854262024235,99.761483764648place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (196,100.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ

1.1 ชุมชนมีระบบฐานข้อมูลการจัดการขยะ 1.2 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 1.3 มีมาตรการทางสังคมด้านการจัดการขยะร่วมกัน

2 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้มีทักษะ ลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะในชุมชน

2.1 มีแผนในการจัดการขยะ 2.2 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการจัดการขยะ 2.3 ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 80

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดทำฐานข้อมูลชุมชน
  2. สร้างกระแสกิจกรรมโครงการ รณรงค์การจัดการขยะในชุมชนและพัฒนาหมู่บ้าน(BIG CLERNNING DAY)
  3. สร้างกฎระเบียบบการจัดการขยะในชุมชน
  4. ใช้องค์ความรู้ในการจัดการขยะในครัวเรือนตนเองชุมชน
  5. ค้นหาบ้านเรือนต้นแบบการจัดการขยะ
  6. การใช้วิถีมุสลิม กับการจัดการขยะ
  7. การจัดตั้งกองทุนขยะ “ตากาฝุลขยะ.
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:42 น.