stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการครอบครัวอบอุ่น สู่ชุมชนเข้มแข็ง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01800
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลเลาะห์ บูเดียะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.5 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7756330365535,100.09433517456place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความน่าอยู่ มีระเบียบและกติกา ที่เป็นที่ยอมรับของชุมชน
  • มีกติกา ของครอบครัว และชุมชน
  • ครอบครัวชุมชนยอมรับและปฏิบัติตามกติการ่วมของชุมชน
  • ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ
2 ชุมชนมีการทำงานแบบเครือข่าย

-  จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการแบบมีส่วนร่วม

3 ครอบครัวมีความสุข มีความอบอุ่น และมีความเข้าใจกัน
  • ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดครอบครัวอบอุ่น
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. สร้างกลไกของชุมชนในการสนับสนุนครอบครัว

  2. ครอบครัวมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้วิเคราะห์สภาพปัญหาในครอบครัวของตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม

  3. กำหนดและสนับสนุนให้ครัวเรือนปฎิบัติหน้าที่ต่อครอบครัวและชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:45 น.