directions_run

โครงการเชื่อมร้อยยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเชื่อมร้อยยกระดับศักยภาพศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01873
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 161,925.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเผด็จ โต๊ะปลัด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 18 ต.ละงู
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8651600933354,99.799710018574place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 64,770.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 80,963.00
3 1 ก.ย. 2556 31 ต.ค. 2556 16,192.00
รวมงบประมาณ 161,925.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการเชื่อมร้อยการพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

-มีการรวมองค์กรเครือข่ายในชุมชนที่เข้มแข็ง -การพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรที่มีความหลากหลาย

2 เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการพัฒนาการขับเคลื่อนในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน

-มีกระบวนการเรียนรู้

-มียุทธศาสตร์กระบวนการมีส่วนร่วม

-มีวิสัยทัศน์

-เวทีสาธารณะ

-โมเดลการจัดการชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

-ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชน

3 เพื่อเป็นการยกระดับการพัฒนากลไกการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นนโยบายสาธารณะ

-มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบได้ -มีกฎกติกาข้อตกของกลุ่มองค์กรในชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ประชุมทำความเข้าใจคณะทำงาน 4 ครั้ง

กิจกรรมที่ 2  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ศูนย์เรียนรู้ในชุมชนทั้งหมดจำนวน 50 คน

กิจกรรมที่ 3 เวทีประกาศเจตนารมนโยบายสาธารณะบ้านโคกพยอม กำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์หมู่บ้าน จำนวน 100 คน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:49 น.