stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านสวนเทศน่าอยู่ สู่สุขภาวะ ด้วยสองมือเรา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01803
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2555 - 15 พฤศจิกายน 2556
งบประมาณ 209,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายลัทพล ชอบงาม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสวนเทศ หมู่ที่ 5 ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.854424,99.894463place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (209,150.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและสร้างความเข้มแข็งในการแก้ปัญหาขยะของชุมชน

1.1 เกิดสภาชุมชนระดับหมู่บ้านและมีกิจกรรมที่เกิดจากสภาชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.การประชุมวางแผนงาน จัดประชุมหมู่บ้านเพื่อชี้แจงโครงการ และรับสมัครแกนนำ

2.ประชุมตัวแทนแต่ละกลุ่มของชุมชน  เพื่อจัดตั้งสภาชุมชนกำหนดแนวทางการทำงานและทำระเบียบของสภาฯ

3.สภาฯทำแผนการพัฒนาการจัดการขยะ

4.ประชุมสภาฯชุมชนทุกวันที่ 11 ของทุกเดือน ดดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะ

5ประชาสัมพันธ์การทำงานของสภาฯ

6.ตัวแทนสภาชุมชนประชุมร่วมกับสภาเยาวชน เพื่อชี้แจงโดรงการและสร้างความสัมพันธ์อันดี

7.ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
8.ประชุมทำความเข้าใจขอความร่วมมือจากร้านค้าแจกคูปองแก่ผู้ที่มาซื้อของโดยไม่ใส่ถุงพลาสติก   -รณรงค์ให้แม่บ้านลดการสร้างขยะ   -ให้แม่บ้านและร้านชำถอดบทเรียน

9.กิจกรรมธนาคารขยะ   -ประสานงานพ่อค้ามารับซื้อเดือนละ1ครั้ง   -อาสาชุมชนเป็นแกนนำในการรับซื้อ คัดแยกและขาย

10.ทำฐานข้อมูลขยะ   -อาสาชุมชนจัดเก็บข้อมูลขยะตามบ้านเรือนเป็นเวลา 7วัน โดยเก็บ3ครั้ง ทุก3เดือน   -นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์ขยะ

11.กิจกรรมนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยการฝึกอบรมให้แก่ตัวแทนแต่ละครัวเรือน
12.จัดตั้งกองทุนขยะและกำหนดกติกากองทุน
13.เสวนาลดการเผาขยะ 14.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยเก็บขยะในที่สาธารณะ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:50 น.