directions_run

งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ งานสร้างคน เพื่อ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01795
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 173,305.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุกัญญา ชุ่มชื่น
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ม.2 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4500011536396,98.476426696777place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (173,305.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

จากเป้าหมาย100 ครัวเรือน มีครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 80 ครัวเรือนที่สามารถปฏิบัติและรู้หลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2 จัดตั้งให้ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้

มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากที่จัดตั้งไว้ 9 แหล่งเรียนรู้ และมีชุมชนเพิ่มขึ้นจากโครงการอีก 1 ชุมชนซึ่งทั้งชุมชนตอบรับนโยบายในกิจกรรม และสามารถเพิ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ได้

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  • ออกแบบการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงให้ตรงกับบริบทชุมชน
  • สร้างแกนนำเยาวชนในโรงเรียน
  • จัดทำหลักสูตรข้อมูลและเศรษฐกิจชุมชน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 09:51 น.