directions_run

โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างสุขให้ชุมชนบ้านยี่งอน่าอยู่ บ้านยี่งอ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01786
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอับดุลลาตีฟ ขาวสะอาด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.405471,101.704087place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
 • เกิดเครือข่ายการเฝ้าระวังในพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดของเยาวชนในชุมชน
 • จำนวนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสียงติดยาเสพติดลดลง
 • เกิดข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการแก้ปัญหายาเสพติด มีภูมิคุ้มกันที่ดี
2 เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวในการป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน
 • ร้อยละ 60 ของครอบครัวเสี่ยงปลอดภัยจากยาเสพติด
 • เกิดสภาครอบครัวในการแก้ปัญหายาเสพติด มีภูมิคุ้มกันที่ดี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. จัดประชุมแกนนำ คณะกรรมการมัสยิดยาเมร์ยี่งอ คณะกรรมการหมู่บ้าน เด็กเยาวชนผู้ปกครองครอบครัวเป้าหมายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
 2. จัดค่ายอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
 3. กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายต้านภัยยาเสพติด
 4. กิจกรรมเยาวชนอาสาเฝ้ารักษาความปลอดภัยรถจักรยานยนต์วันตลาดนัดยี่งอ
 5. กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
 6. กิจกรรมเยาวชนดีศรียี่งอใส่ใจวันสำคัญทางศาสนา
 7. กิจกรรมจัดตั้งสภาครอบครัว
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 10:28 น.