directions_run

โครงการฟื้นคืนชีวิตใหม่ คลองสองสะอาด สู่ชุมชนน่ามอง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการฟื้นคืนชีวิตใหม่ คลองสองสะอาด สู่ชุมชนน่ามอง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01794
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 211,850.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย เอียดวารี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองสอง หมู่ที่ 14 ตำบลนาทับ
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0519576380557,100.69349060233place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (211,850.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมกันอนุรักษ์ลำคลองสอง

(1.1) ร้อยละ 80 ของประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ทิ้งขยะในคลองและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลง และมาตรการการลดขยะในชุมชน เช่น ใช้ตะกร้าไปตลาด
(1.2) ร้อยละ 80 ของประชาชนริมคลองทำถังดักไขมัน หรือ ถังบำบัดนำเสียอย่างง่าย ก่อนปล่อยนำเสียลงคลอง

(1.3) ร้อยละ 80 ของประชาชน เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะชุมชนเพื่อสวัสดิการคนนาทับ

(1.4) ร้อยละ 80 ของประชาชน มีพฤติกรรมการจัดการขยะสดอย่างถูกต้อง

(1.5) ร้อยละ 80 ของประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูลำคลองสอง เช่น การปลูกต้นไม้ชายเลน การพัฒนาทัศนียภาพบ้านเรือน เป็นต้น

2 เพื่อให้เกิดรูปแบบการอนุรักษ์คลองสอง

(2.1) เกิดกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์คลองสอง เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด จำนวน 60 คน

(2.2) เกิดชุดข้อมูลสถานการณ์นำ้ในลำคลองสอง จำนวน 1 ชุด

(2.3) เกิดคณะทำงานด้านการอนุรักษ์ที่มีองค์ประกอบจากผู้นำชุมชน แกนนำชุมชน เยาวชน ผู้ประกอบการขนาดย่อมในชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. กิจกรรมเวทีผู้เฒ่าเล่าเรื่อง “คลองสองในอดีต”ใช้เวทีเสวนา
 2. ชาวบ้านร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพจะนะ จัดทำถังบำบัดอย่างง่าย
 • วิทยากรบรรยายแนะนำเรื่องการจัดการขยะบริเวณโดยรอบครัวเรือนและการจัดการน้ำเสีย
 • การสาธิตการทำถังดักไขมันอย่างง่าย
 • เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ชาวบ้านเรียนรู้การใช้เครื่องมืออนุรักษ์ลำคลอง
 • ศึกษาแหล่งที่มาของน้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดย่อยและจากครัวเรือน

3.  กิจกรรมล่องเรือสำรวจ /จัดทำแผนที่/สถานการณ์น้ำ

 • จัดทำแผนที่ลำคลองและจุดสังเกตุต่างๆ
 • กิจกรรมครอบครัวอบอุ่น

4.  กิจกรรมนำสนอข้อมูลสถานการณ์คลองสอง

 • จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนในห้วงเดือน พ.ย 55 ถึง ก.พ.56
 • ข้อมูลประวัติคลองสอง
 • ข้อมูลน้ำ / ดิน
 • ข้อมูลแผนที่คลองสอง
 • ข้อมูลขยะ
 • ข้อมูลทรัพยาการบริเวณลำคลอง เช่น สัตว์น้ำ ป่าชายเลน

5.  กิจกรรมพื้นฟูลำคลอง เช่น ปลูกป่าชายเลน em บอล

 • รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการปลูกป่าชายเลนเพื่อคืนธรรมชาติสู่ลำคลอง
 • กิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดโดยการทำ em ball จากเศษวัสดุในครัวเรือนและนำไปทิ้งใน  ลำคลอง

6.  กิจกรรมสรุปบทเรียน

 • สรุปกิจกรรมที่ผ่านมาและถอดบทเรียนผ่านการแสดงศิลปะ พื้นบ้าน
 • ลิเกฮูลู
 • ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจ่ายข่าวประจำหมู่บ้าน
 • ชุมชนเห็นความสำคัญในการจัดตั้งกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการร่วมกับบ้านคลองข่าหมู่ที่ 1
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 10:46 น.