stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการแนวทางร่วมสร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01792
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ณรงค์ชัย ชูเรืองสุข
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนป้อมหก ถนน รัถการ, ถนน ถัดอุทิศ ,ถนน ป้อมหกดินแดง ,ซอย 38และ ซอยริมทางรถไฟ
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0157967250752,100.46656141281place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดพฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชนในชุมชน
 1. ร้อยละ90 ของประชาชนป้อมหกที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ด้านการจัดการขยะ
 2. มีผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 100 คน
 3. ประชาชนที่เข้าโครงการมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ถูกต้อง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 4. อัตราการเผาทำลายขยะของชุมชนลดลง
2 เพื่อเกิดการปฎิบัติการของชุมชนด้านการจัดการขยะของชุมชนป้อมหก
 1. เกิดคณะทำงาน
 2. มีมาตรการร่วมของชุมชนในการลดขยะ
 3. เกิดกองทุนขยะเพื่อสวัสดิการชุมชน 1 กองทุน
 4. มีพื้นที่ ที่สามารถใช้ประโยชน์ทดแทนกองขยะอย่างน้อย 8 จุด
 5. สภาพแวดล้อมโดยของชุมชน สะอาด เรียบร้อย น่าอยู่อาศัย
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. เวทีทำความเข้าใจชี้แจงโครงการ
 2. จัดทำข้อมูลสถานการณ์ขยะ
 3. การจัดตั้งธนาคารขยะ
 4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
  • สร้างบอร์ด
  • อบรมการจัดบอร์ด
  • อบรมและจัดทำจัดทำจดหมายข่าว
 5. ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล
  • ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่ 1   - ทอดผ้าป่าสามัคคีรีไซเคิล ครั้งที่ 2

6.เปลี่ยนภูเขาขยะเป็นพลังบวก ป้อมหก R5 ลั๊ลลา สามัคคี .

7 . ถอดบทเรียน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 10:56 น.