directions_run

โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการลดปัญหายาเสพติดเพื่อหมู่บ้านตันหยงน่าอยู่ บ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01787
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 205,860.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ซุนกิฟลี ตาหยง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ มัสยิดและโรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 4 บ้านตันหยง ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ
ละติจูด-ลองจิจูด 6.537858,101.679282place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (205,860.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลยาเสพติด
 1. เกิดกลุ่มเยาวชนป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน
 2. เด็กและเยาวชนในชุมชนมีการปฏิบัติศาสนกิจเพิ่มมากขึ้น
 3. เด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดความสามัคคี
2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในเรื่องของยาเสพติดมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน รักครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนลดลง
 1. ปัญหาการหย่าร้างในครอบครัวลดน้อยลง
 2. ลดสถิติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
 3. เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจโทษภัยของยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 • จัดให้มีการเสริมแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความรู้เกียวกับยาเสพติดเบื้องต้นในโรงเรียนตาดีกา เพื่อปลูกฝั่งเด็กไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
 • จัดตั้งกลุ่มเด็กดีเป็นศรีแก่ชุมชน โดยการตัดเลือกจากกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนดี และตั้งใจเรียนเพื่อมาเป็นแบบอย่างให้กับเด็กอีกหลายคน
 • จัดกิจกรรมกีฬา ครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีคนในครอบครัวและชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะทำให้ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชมชน
 • จัดตั้งกลุ่มหรือคัดเลือกจิตอาสาเพื่อคอยดูแลคนที่เข้ามาในพื้นที่ เพื่อป้องกันการซื้อขายยาเสพติดในชุมชนและเป็นหูเป็นตาในชุมชน
 • จัดกิจกรรมพักแรมข้ามคืนที่มัสยิด(ดะวะฮ์)ฟังบรรยายธรรม ทำกิจกรรมร่วมกันสานเสวนาคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 11:19 น.