stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ริมคลองสวย น้ำคลองใสไหลริน ถิ่นบ้านโตระ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01913
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 203,080.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมนูญ เกื้อมิตร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโตระหมู่ ๘,๙,๑๓ ตำบลตำนาน
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5798164003795,100.07897148151place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 16 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (203,080.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ลำคลอง
  1. ระบบนิเวศของคลองรวมถึงคุณภาพของน้ำในลำคลองดีขึ้น
2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูลำคลอง

2.1 มีจำนวนผู้เข้าร่วม 43 ครัวเรือน และ มีกระบวนการเฝ้าระวังลำคลองจาก 3 หมู่บ้าน(ระวังขยะ/สารเคมี/ปัจจัยกระทบอื่น)
2.2  มีการปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 600  ต้น บริเวณริมคลองทั้ง 2 ด้าน จำนวน  300  คน
2.3  มีกิจกรรมการทำความสะอาดคลอง ขุดลอกวัชพืชในลำคลองโดยการลงแขกร่วมแรงของคนทั้ง 3 หมู่บ้านระยะทางยาว 2 กม. จำนวน  1 ครั้ง /ปี
2.4 มีแปลงปลูกพืชผักปลอดสารพิษริมลำคลอง จำนวน 50 ครัวเรือน 2.5 มีการเรียนรู้การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ ในกลุ่มปลูกผักและกลุ่มทำนา

3 ชุมชนมีกลไกร่วมในการบริหารจัดการและกำหนด กฎ กติกา ข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของคลอง

3.1 มีการประชุมร่วมกันของคนทั้ง 3 หมู่บ้านเพื่อร่วมกันกำหนด กฎ กติกา ข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของลำคลอง
3.2 มีหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องลำคลองเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 3.3 มีกระบวนการติดตาม/ประเมินผล/การรายงานผลการดำเนินของโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

๑.๑ จัดประชุม เวทีสร้างความเข้าใจ/เรียนรู้ข้อมูล/ค้นหาคณะทำงานในการดำเนินงานตามโครงการ

๑.๒.๑ จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจรายละเอียดของโครงการเพื่อเป็นตัวแทนขยายผลไปยังกลุ่มอื่นในหมู่บ้าน

๑.๒.๒ จัดประชุมชี้สร้างความเข้าใจวีธีการในการตรวจสอบคุณภาพของน้ำให้กับนักเรียน จำนวน ๖๐ คน

๑.๓.๑ จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการ อนุรักษ์ลำคลอง

๑.๓.๒ กิจกรรมมอบบหมายให้นักเรียนออกเก็บข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักฐานเอกสารและ ข้อมูจากสภาพจริง นำมารวบรวม ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล จำนวน ๗ วัน

๑.๓.๓ กิจกรรมจัดพิมพ์ เอกสารหลักสูตรท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ เล่ม

๒.๑ จัดประชุม เตรียมการการลงแขกปลูกต้นไม้

๒.๒  มีการลงแขกร่วมปลูกไม้ยืนต้นริมลำคลอง  ความยาว ๒กิโลเมตร  จำนวน๖๐๐ ต้น

๒.๓ มีการลงแขกร่วมลอกวัชชพืชในลำคลอง  ความยาว ๒ กิโลเมตร  จำนวน ๑ ครั้ง โดยใช้กำลังคนจำนวน  ๓๐๐ คน

๒.๔ มีการจัดแบ่งพื้นที่ริมคลองเป็น ๓ โซน  มีครัวเรือนที่อยู่ริมคลองแบ่งพื้นที่กันดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้

๒.๕ ประชุมตัวแทนครัวเรือนเพื่อ ให้ความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ

๒.๖กิจกรรมเรียนรู้การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ

๓.๑ จัดประชุมเสวนาคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ  กำหนดกฎ กติกา และข้อปฏิบัติในการอนุรักษ์ริมลำ

๓.๒ จัดทำป้ายข้อความ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 11:26 น.