directions_run

โครงการบ้านท่าด่านน่าอยู่ สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบ้านท่าด่านน่าอยู่ สุขภาพดีด้วยวิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01894
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 157,940.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ พงศ์พัฒน์ พันธุศักดิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5657353134587,99.633081054687place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (157,940.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.คนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัยในการดูแลสุขภาพ มีความรุ้ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วน ความดัน เบาหวาน และออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
 1. ร้อยละ 80ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน

 2. บันทึกสุขภาพของประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปที่เข้าร่วมโครงการ 100เปอร์เซ็น

 3. ร้อยละ 80ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องด้านการออกกำลังกาย การกินผักและผลไม้สด ลดอาหาร หวาน มัน เค็ม

 4. ครัวเรือนเป้าหมายปลูกผักสวนครัว อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์

 5. ครัวเรือนต้นแบบ ได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติอย่างน้อย 80 เปอร์เซ็นต์

 6. ร้อยละ 80 คนของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายที่ถูกวิธีและทำให้สุขภาพดี

 7. กลุ่มเป้าหมายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็น
                                                                                                                                  8. เกิดกลุ่มเยาวชนออกกำลังกายในพื้นที่โดยการตีกลองยาวจินตลีลา 1 กลุ่ม
2 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน ในการอนุรักาณ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนและดูแลสิ่งแวดล้อม

1.คนในชุมชน ได้มีความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ อย่างน้อย70%
2.มีพันธ์กล้าไม้ จำนวน 1,000 ต้นและมีการปลูกในพื้นที่
3.บ้านเรือนน่าอยู่สะอาดถูกลักษณะเพื่อเป็นต้นแบบดีเด่น อย่างน้อย 60%

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมคณะกรรมการโครงการร่วมวางแผนการดำเนินงานตามโครง     การ
 2. ตรวจสุขภาพคัดกรองโรคประจำปี และบันทึกผลการตรวจสุขภาพ
 3. ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง
 4. จัดตั้งชมรมปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
 5. มอบเกียรติบัตรแก่ครัวเรือนต้นแบบ
 6. อบรมต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 7. ออกกำลังกายในชุมชน
 8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มออกกำลังกายเยาวชนในพื้นที่โดยการตีกลองยาวจินตลีลา  จำนวน 16 คน
 9. อบรมให้มีความรู้  ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายแลน
 10. เพาะชำกล้าไม้

11.กิจกรรมประกวดบ้านเรือนน่าอยู่สะอาดถูกลักษณะ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 13:15 น.