stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนท่าแขกน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01862
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 204,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมนตรี พุ่มพวง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านท่าแขก หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.505744776364,99.1833282471place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 10 ต.ค. 2555 4 มี.ค. 2556 10 ต.ค. 2555 4 มี.ค. 2556 0.00
2 5 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 5 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (204,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สมาชิกชุมชนมีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและสามารถคัดแยกขยะได้

สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.จัดเวทีประชาคมวิเคราะห์ปัญหา/วางแผนแก้ไข

2.รณรงค์ทำความสะอาดชุมชน

3.ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ

4.จัดตั้งกองทุนขยะ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 13:48 น.