directions_run

รายได้มั่นคง สุขภาพแข็งแรง บ้านป่ากอพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รายได้มั่นคง สุขภาพแข็งแรง บ้านป่ากอพัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01837
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 140,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศรี แก้วลาย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านป่ากอ ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3982587503049,99.514978027344place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (140,450.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อพัฒนาอาชีพ “เสริมรายได้ ลดรายจ่าย”

1.กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 50ครอบครัวมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
2.มีหลักฐานเอกสารข้้อตกลงกฏกติกาการบริหารของกลุ่ม 1 ฉบับ
3.ร้อยละ80 มีความรู้เกี่ยวกับการเตรียมที่การดูแล และการเก็บเกี่ยวและการทำบรรจุภัณฑ์
4.มีการนำต้นพันธ์ไปปลูกจริงในพื้นที่ 100 % มีอัตราการรอดอย่างน้อย 90%
5.สามารถทำปุ๋ยใช้เองลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

2 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพตามแนวคิด“สุขภาพพึ่งตน”

1.กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างน้อย 50%

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  • ประชุมวางแผนดำเนินงานขั้นตอนและการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่สมัครร่วมเข้าโครงการ “เสริมรายได้ ลดรายจ่าย”
  • ทำข้อตกลง,กฎกติกาและการบริหารจัดการของกลุ่ม
  • ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมที่ การดูแล และการเก็บเกี่ยวและการทำบรรจุภัณฑ์
  • สนับสนุนต้นพันธ์เพื่อการปลูก
  • ให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการทำปุ๋ยหมักเเห้งขปุ๋ยหมักน้ำ
  • ตั้งกลไกการติดตามให้กำลังใจ แนะนำและช่วยเหลือสมาชิก
  • ให้ความรู้โครงการ “สุขภาพพึ่งตน” ตามแนวหมอเขียว
  • จัดงานกินรู้ทัน ลดโรค สู่สุขภาพพึ่งตนเอง
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 13:59 น.