stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนสีเขียวบรรยากาศสีขาว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01816
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 15 มีนาคม 2556
งบประมาณ 208,710.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชะอ้อน นิลพันธ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ครัวเรือนบ้านลำหมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 147 ครัวเรือน
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (208,710.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักในผลกระทบจากการใช้สารเคมีในการเกษตร

ปริมาณการใช้สารเคมีลดลงในพื้นที่ชุมชน

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในกลุ่มเกษตรกรหลาบแล้วสารเคมีปฏิบัติการในการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี

มีครัวเรือนในกลุ่มเกษตรกรหลาบแล้วสารเคมีหยุดใช้สารเคมีผลิตอาหารและใช้ปุ๋ยชีวภาพ ร้อยละ ๑๐๐

3 เพื่อกำหนดกฎ กติกา ของกลุ่มเกษตรกรในการเกษตรที่หลาบแล้วสารเคมี

มีกฎ กติกา ที่ร่วมกันกำหนดของชุมชนในการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเกษตร

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ถึงพิษ โทษภัย และผลกระทบของของสารเคมีในการเกษตร/การปนเปื้อนในอาหาร/การประชาสัมพันธ์โครงการ/ขอความร่วมมือ
 2. กิจกรรมเวทีประชุมย่อยของแกนนำหมู่บ้าน เพื่อค้นหาทีมงาน
 3. กิจกรรมทีมทำงานประชุมร่วมกันวางแผนค้นหาข้อมูลด้านสารเคมีในพื้นที่ ได้แก่ สารเคมีในพืชผักพื้นเมือง ยางพารา และนาข้าว
 4. กิจกรรมทีมทำงานลงปฏิบัติการเก็บข้อมูลที่กำหนดพร้อมทั้งวิเคราะห์
 5. กิจกรรมที่เวทีประชุมทีมทำงานเพื่อนำผลวิเคราะห์มาสรุป เพื่อเสนอเวทีประชาคมชาวบ้าน
 6. กิจกรรมเปิดเวทีคืนความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับสารเคมีในภาคเกษตร เพ่ือรับสมัครครัวเรือนในชุมชนเข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่มเกษตรหลาบแล้วสารเคมี
 7. กิจกรรมเรียนรู้ตัวอย่างการทำเกษตรที่พอเพียงที่ไม่มีการใช้สารเคมี
 8. กิจกรรมเวทีการจัดทำแผนการฏิบัติการครัวเรือนหลาบแล้วสารเคมี
 9. กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักและกติกาของเกษตรหลาบแล้วสารเคมี
 10. กิจกรรมหนุนเสริมกลุ่มเกษตรหลาบแล้วสารเคมี
 11. กิจกรรมติดตามและประเมินผลพร้อมวิเคราะห์เข้าเป็นกลุ่มเกษตรหลาบแล้วสารเคมี จำนวน 4 ครั้งต่อปี
 12. กิจกรรมสรุปผลการเป็นกลุ่มเกษตรหลาบแล้วสารเคมีในเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อเสริมแรงให้กับเกษตรต้นแบบของกลุ่มจำนวน 10 คน
 13. กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ/ถอดบทเรียนองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางการขยายผลและนำเสนอต่อนโยบายท้องถิ่น
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 14:05 น.