directions_run

โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการมุสลิมะห์ประสานใจต้านภัยยาเสพติดด้วยวิถีชีวิตพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01928
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 234,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอิบรอเหม เหล็มและ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านลำเปาเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7014347421158,100.92784854492place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (234,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อสร้างความตระหนัก แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและไม่เสี่ยงร้อยละ  60  เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดและเกิดจิตสำนึก  และลด ละ เลิกไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขโดยการนำเอาหลักศาสนามาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต

2 ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และดำเนินชีวิตตามแนวเศษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสนา มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
 1. เกิดคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนสู่ชุมชนสุขภาวะที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาคประชาชน กลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยง หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. เกิดกลุ่มเยาวชนบ้านลำเปาเหนือเพื่อพัฒนาสังคมสู่สุขภาวะ
 3. เกิดเครือข่ายเยาวชนจัดทำแผนที่สุขภาวะของ ชุมชน
 4. เกิดแผนที่สุขภาวะชุมชนของบ้านลำเปาเหนือ
 5. เกิดชุดความรู้เรื่อง แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ชุด
 6. เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ของศาสนาตามแนว  เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับโรงเรียน และ กศน.
 7. เกิดข้อเสนอด้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ชุมชนสุข ภาวะจำนวน 1 เรื่อง
 8. ข้อเสนอถูกบรรจุเป็นแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. จัดประชุมแกนนำเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนิเทศการเข้าร่วมโครงการและรับสมัครครัวเรือน

 2. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนที่มีองค์ประกอบจาก 3 ภาคส่วน คือ ภาค ประชาชน ท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐในพื้นที่และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

 3. ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์สุขภาวะของคนในชุมชน จำนวน 2 ครั้ง/ตลอดระยะเวลาโครงการ(ติดตามข้อมูลสุขภาวะ)
 4. จัดกิจกรรมโดยเป็นการกำหนดจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยเกิดจากความต้องการของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 6กิจกรรม
 5. ถอดบทเรียนจากกิจกรรมเพื่อจัดทำหลักสูตรการสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียง
  ให้แก่กลุ่มนักเรียนและประชาชนภายในตำบล
 6. กิจกรรมจัดทำแผนงานระดับพื้นที่ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสุขภาวะวิถีมุสลิม
 7. มหกรรมงานคนลำเปาเหนือ  ต้านภัยยาเสพติด
 8. ถอดบทเรียนกิจกรรม / สรุป / ประเมินผลโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 14:14 น.