directions_run

โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการวิทยาลัยทุ่งโพ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01793
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอะหมัด หลีขาหรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านแคเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8136020508182,100.6981399864place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 17 ม.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 17 ม.ค. 2556 0.00
2 18 ม.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 18 ม.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน มีการรวมตัว เพื่อร่วมกันคิด ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยอาศัยทุนของชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงของชีวิต

ชาวบ้านแคเหนือร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชน สุขภาวะชุมชน หน้าที่พลเมืองและการเป็นมุสลิมที่ดี

2 ผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี เสียสละ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและผู้อื่น มีกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 • เกิดหลักสูตรชุมชนด้านสุขภาวะและสิทธิชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
 • ชาวบ้านแคเหนือร้อยละ80 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. จัดประชุมคณะทำงาน
 2. จัดกิจกรรมสานเสวนา
 3. สรุปผลกิจกรรมสานเสวนา และเตรียมการจัดกิจกรรม “เวทีสุขภาวะบ้านแคเหนือ”
 4. จัดกิจกรรม “เวทีสุขภาวะบ้านแคเหนือ” เพื่อนำเสนอผลสรุปที่ได้จากการสานเสวนา
 5. จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้สุขภาวะชุมชนบ้านแคเหนือ
 6. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน
 7. จัดพิมพ์หลักสูตรและจัดทำเอกสารและสื่อประกอบหลักสูตร
 8. นำหลักสูตรไปใช้โดยการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรที่ตนเองสนใจ
 9. ประเมินผลการใช้หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
 10. พัฒนาหลักสูตรเป็นฉบับสมบูรณ์ ผลักดันและขยายผลเป็นหลักสูตรท้องถิ่น
 11. ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 14:17 น.