stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการนาด้วนเดินตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01860
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุรีลักษณ์ นาคหกวิค
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านนาด้วน เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.497474261735,99.142987823467place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.พัฒนาศักยภาพกรรมการ/แกนนำชุมชน

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน/วิเคราะห์ผลกระทบจากการสร้างหมู่บ้านขนาดใหญ่เนื่องจากจะมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่มาลงในพื้นที่

3.จัดกิจกรรมพัฒนาใจคนและพัฒนาหมู่บ้านเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

4.จัดหา/ปรับปรุงพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับมุมสมาชิก 5.เวทีสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 14:33 น.