stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01852
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 177,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล นาควิชียร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนหน้าสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.499235984288,99.189411497116place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (177,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาและใช้บริการสวนสาธารณะ

1.1 ร้อยละ60 ของประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาสวนสาธารณะ 1.2 มีข้อปฏิบัติและมาตรการของชุมชนในการใช้บริการพื้นที่สวนสาธารณะ

2 สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ “ลานคนเก่ง ลานวัฒนธรรม ลานออกกำลังกาย”

2.1 ร้อยละ60 ของประชาชนเข้าร่วมลานคนเก่ง ลานวัฒนธรรม 2.2 ร้อยละ60 ของสมาชิกในชุมชนมีการใช้บริการลานออกกำลังกาย 2.3 ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการสวนสาธารณะ

3 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

3.1 มีระบบรายงานที่ถูกต้องทันเวลา 3.2 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนา/วางแผน/จัดทำข้อปฏิบัติหรือมาตรการของชุมชนในการใช้พืนที่

2.สร้างกลไกในการเฝ้าระวังและดูแลสวนสาธารณะ 3.จัดกิจกรรมลานคนเก่ง ลานวัฒนธรรม

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 14:59 น.