รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสุขภาวะชุมชนหน้าสวนสาธารณะน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01852
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 177,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรพิมล นาควิชียร
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนหน้าสวนสาธารณะ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.499235984288,99.189411497116
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (177,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาและใช้บริการสวนสาธารณะ

1.1 ร้อยละ60 ของประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาสวนสาธารณะ 1.2 มีข้อปฏิบัติและมาตรการของชุมชนในการใช้บริการพื้นที่สวนสาธารณะ

2 สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ “ลานคนเก่ง ลานวัฒนธรรม ลานออกกำลังกาย”

2.1 ร้อยละ60 ของประชาชนเข้าร่วมลานคนเก่ง ลานวัฒนธรรม 2.2 ร้อยละ60 ของสมาชิกในชุมชนมีการใช้บริการลานออกกำลังกาย 2.3 ร้อยละ 70 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการสวนสาธารณะ

3 จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

3.1 มีระบบรายงานที่ถูกต้องทันเวลา 3.2 มีข้อเสนอเชิงนโยบาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาและใช้บริการสวนสาธารณะ
  2. สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ ลานคนเก่ง ลานวัฒนธรรม ลานออกกำลังกาย
  3. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อต่อยอดและขยายผลการดำเนินงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
4 พ.ย. 55 คืนเงินเปิดบัญชี 0 0.00 500.00
5 - 6 พ.ย. 55 เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 0 0.00 3,640.00
20 พ.ย. 55 1. ประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้สมาชิกในชุมชนเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานดูแลสถานที่สาธารณะของชุมชน 0 0.00 0.00
28 ธ.ค. 55 คณะทำงานสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สวน สาธารณะและของสมาชิกในชุมชนสวนสาธารณะและละแวกใกล้เคียง เพื่อนำมาเป็นข้อมการนำเสนอแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมโดยชุมชน 0 0.00 10,000.00
9 ม.ค. 56 .วิเคราะห์สรุปผลการสำรวจและจัดเวทีประชาคมพร้อมนำเสนอผลการสำรวจแก่ชุมชนและผู้บริหารทม.ในการจัดการสวนสาธารณะของชุมชน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและร่วมวางแผน 0 0.00 6,400.00
14 ม.ค. 56 การติดตามสนับสนุนของ สจรส. ม.อ. 0 0.00 800.00
20 ม.ค. 56 จัดทำข้อปฏิบัติหรือมาตรการของชุมชนในการใช้พื้นที่สวนสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของคณะทำงานและแกนนำชุมชนตัวแทนจากเทศบาลฯ โดย 1.1 แกนนำร่วมร่างข้อกำหนดและมาตรการทางสังคมในการใช้พื้นที่สวนสาธารณะ 0 0.00 2,600.00
20 ม.ค. 56 จัดตั้งกลุ่มแกนนำเยาวชนจิตอาสาในการเฝ้าระวังสวนสาธารณะและให้มีการรายงานการเฝ้าระวังการใช้บริการสวนสาธารณะและรายงานอุกรณ์ภายในสวน สาธารณะที่ชำรุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 0 0.00 -
20 ม.ค. 56 คณะทำงาน/ผู้นำชุมชนรายงานการเฝ้าระวังต่างๆแก่เทศบาลให้เทศบาลซ่อมบำรุงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 0 0.00 -
2 ก.พ. 56 จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในร่างข้อ กำหนดและมาตรการการใช้พื้นที่สวนสาธารณะ 0 0.00 5,265.00
8 ก.พ. 56 ตัวแทนนำข้อเสนอมาตรการทางสังคมเสนอผู้บริหาร ทม.เมืองชุมพรเพื่อลงนามรับรอง 0 0.00 0.00
23 - 24 ก.พ. 56 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่มาตรการหรือข้อปฏิบัติของชุมชนเพื่อเผยแพร่ในที่สาธารณะให้ผู้ใช้บริการสวน สาธารณะได้รับทราบและปฏิบัติ 0 0.00 5,000.00
2 - 3 มี.ค. 56 ติดตามโครงการของ สสส. 0 0.00 5,000.00
12 มี.ค. 56 . สร้างกลไกในการเฝ้าระวังและดูแลสวนสาธารณะเพื่อรายงานแก่คณะทำงานโครงการและผู้นำชุมชน โดย 0 0.00 5,600.00
17 มี.ค. 56 1. จัดทำแผนและการจัดสรรเวลาในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่สาธารณะโดยให้สมาชิกชุมชน/เยาวชน/ประชาชนที่มาใช้บริการร่วมจัดทำร่วมเสนอแนะ(จัดบริเวณสวน) 1.1 จัดตารางเวลาของการจัดกิจกรรมในลานคนเก่ง ลาน วัฒนธรรม เช่น การแสดงดนตรีเยาวชน การแสดงศิลปะพื้นบ้าน เ 0 0.00 900.00
25 - 27 มี.ค. 56 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตารางเวลากิจกรรมในลานให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลเพื่อการมาเข้าร่วมกิจกรรม 0 0.00 5,000.00
7 เม.ย. 56 กิจกรรมแข่งขันดนตรีเยาวชนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นดนตรีและให้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะสู่การเป็นมืออาชีพ 100 11,800.00 11,800.00
7 เม.ย. 56 กิจกรรมแข่งขันดนตรีเยาวชนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นดนตรีและให้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะสู่การเป็นมืออาชีพ 100 11,800.00 11,800.00
21 เม.ย. 56 จัดเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 50 4,000.00 4,000.00
4 - 5 พ.ค. 56 ติดตามโครงการของ สสส. 0 0.00 800.00
5 พ.ค. 56 กิจกรรมแข่งขันดนตรีเยาวชนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นดนตรีและให้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะสู่การเป็นมืออาชีพ 0 0.00 -
19 พ.ค. 56 จัดเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 0 0.00 -
9 มิ.ย. 56 กิจกรรมแข่งขันดนตรีเยาวชนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นดนตรีและให้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะสู่การเป็นมืออาชีพ 100 11,800.00 11,800.00
23 มิ.ย. 56 จัดเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 50 4,000.00 4,000.00
7 ก.ค. 56 กิจกรรมแข่งขันดนตรีเยาวชนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นดนตรีและให้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะสู่การเป็นมืออาชีพ 100 11,800.00 11,800.00
21 ก.ค. 56 จัดเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 50 4,000.00 4,000.00
11 ส.ค. 56 กิจกรรมแข่งขันดนตรีเยาวชนเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นดนตรีและให้มีการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะสู่การเป็นมืออาชีพ 0 0.00 -
25 ส.ค. 56 จัดเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 50 4,000.00 4,000.00
8 ก.ย. 56 จัดเวทีแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 50 4,000.00 4,000.00
21 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงานติดตามโครงการ 11 880.00 880.00
22 ก.ย. 56 การแข่งขันดนตรีเยาวชน 100 11,800.00 11,800.00
26 ก.ย. 56 สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ(ความพึงพอใจ) 500 10,000.00 10,000.00
27 ก.ย. 56 ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 150 12,000.00 12,000.00
รวม 1,411 101,880.00 29 170,385.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.สำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อร่วมหาแนวทางการพัฒนา/วางแผน/จัดทำข้อปฏิบัติหรือมาตรการของชุมชนในการใช้พืนที่

2.สร้างกลไกในการเฝ้าระวังและดูแลสวนสาธารณะ 3.จัดกิจกรรมลานคนเก่ง ลานวัฒนธรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ยุทธนา  รัตนมณี ยุทธนา รัตนมณี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 14:59 น.