directions_run

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01858
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 184,250.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชูเกียรติ พูลเขาล้าน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านพะงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.262957583519,99.080073928855place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (184,250.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.สำรวจพันธุ์พืชในชุมชน/ขึ้นทะเบียน

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริหนองใหญ่

3.จัดให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ/สาธิตการปลูกและการเลี้ยงปลาในปลงสาธิตในโรงเรียน

4.ประกวดครอบครัวตัวอย่างด้านเศรษฐกิจพอเพียง

5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบการออกกำลังกายและสุขภาพจิต 6.พัฒนาวิทยากรชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 14:59 น.