โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01903
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวงเดือน ศรีสุเทพ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันตื อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.706726789909,99.205544984383
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 ชุมชนมีวิถีชิวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 จำนวนเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนและลดการใช้สารเคมีโดยใช้ชีวภาพมากขึ้น 1.3 มีพื้นที่ต้นแบบในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 1.4 มีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

เพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ต้องมีการกู้หนี้ยืมสิน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 ต.ค. 55 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน 0 0.00 9,500.00
2 พ.ย. 55 จัดอบรมเรื่องการใช้สารเคมีและสาธิตการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน 0 0.00 17,200.00
4 พ.ย. 55 สนับสนุนการทำน้ำหมักชีวภาพและใช้ในแปลงสาธิต 0 0.00 0.00
5 - 6 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 0 0.00 0.00
5 พ.ย. 55 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน 0 0.00 0.00
15 พ.ย. 55 จัดทำแปลงปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ขยายปลูกทุกครัวเรือน) 0 0.00 0.00
28 - 29 พ.ย. 55 จัดอบรมเรื่องการใช้สารเคมีและสาธิตการทำปุ๋ยหมักในครัวเรือน 0 0.00 39,081.00
28 พ.ย. 55 พี่เลี้ยงติดตามโครงการครั้งที่๑ 0 0.00 0.00
5 ธ.ค. 55 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน 0 0.00 450.00
12 ธ.ค. 55 จัดทำทีมเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่าย 0 0.00 11,200.00
5 ม.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน 0 0.00 500.00
14 - 15 ม.ค. 56 ทีมสจรส.นิเทสติดตามโครงการครั้งที่๑ 0 0.00 500.00
5 ก.พ. 56 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน 0 0.00 0.00
5 ก.พ. 56 พี่เลี้ยงติดตามโครงการครั้งที่๒ 0 0.00 0.00
2 - 3 มี.ค. 56 ทีมสจสร.นิเทศติดตามโครงการ 0 0.00 0.00
5 เม.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน 50 0.00 2,560.00
5 เม.ย. 56 ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน 11 0.00 3,360.00
20 เม.ย. 56 สรุปผลการวิเคราะห์นำเสนอที่ประชุมหมู่บ้าน 205 41,000.00 49,100.00
4 - 5 พ.ค. 56 นิเทศติมตามโครงการ 0 0.00 0.00
5 พ.ค. 56 ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ 11 1,100.00 3,280.00
5 มิ.ย. 56 ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ 50 1,100.00 3,040.00
30 มิ.ย. 56 พี่เลี้ยงติดตามเยี่ยม 0 0.00 0.00
5 ก.ค. 56 จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ฯและครัวเรือนรับสมุดบัญชีและเริ่มจัดทำบัญชีครัวเรือน 50 16,000.00 11,680.00
18 ก.ค. 56 พบพี่เลี้ยง 0 0.00 0.00
3 ส.ค. 56 พบทีม สจรส นิเทศติดตามโครงการครั้งที่2 0 0.00 1,000.00
5 ส.ค. 56 ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการ 50 1,100.00 5,456.00
17 ส.ค. 56 ติดตามเยี่ยมโครงการ 0 0.00 0.00
25 ส.ค. 56 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน 50 33,600.00 21,404.00
5 ก.ย. 56 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินโครงการและปิดโครงการ 311 29,500.00 28,700.00
28 - 29 ก.ย. 56 ร่วมขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นน่าอยู่สู่วิถีการจัดการตนเอง(งานสร้างสุขภาคใต้) 0 0.00 0.00
30 ก.ย. 56 จัดทำรายงานสรุปปิดโครงการ 11 1,000.00 1,000.00
รวม 799 124,400.00 31 214,811.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ประชุมคณะกรรมการชุมชน

2.อบรมเรื่องการใช้สารเคมีและการทำปุ๋ย

3.สนับสนุนการทำน้ำหมักชีวภาพ

4.จัดตั้งทีมงาน เก็บข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนทำบัญชีครัวเรือน

5.อบรมบัญชีครัวเรือน

7.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานแล้วจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร/รางวัลแก่ผู้ที่ทำงานได้ผลเป็นแบบอย่างที่ดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย somjai somjai เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 15:04 น.