directions_run

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01903
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวงเดือน ศรีสุเทพ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลทรัพย์อนันตื อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.706726789909,99.205544984383place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 ชุมชนมีวิถีชิวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง 1.2 จำนวนเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนและลดการใช้สารเคมีโดยใช้ชีวภาพมากขึ้น 1.3 มีพื้นที่ต้นแบบในการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 1.4 มีการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมคณะกรรมการชุมชน

2.อบรมเรื่องการใช้สารเคมีและการทำปุ๋ย

3.สนับสนุนการทำน้ำหมักชีวภาพ

4.จัดตั้งทีมงาน เก็บข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนทำบัญชีครัวเรือน

5.อบรมบัญชีครัวเรือน

7.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานแล้วจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร/รางวัลแก่ผู้ที่ทำงานได้ผลเป็นแบบอย่างที่ดี

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 15:04 น.