โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01857
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 239,450.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถนอม จินดาพรหม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านท่าตาเสือ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.726518856365,99.261176681519
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (239,450.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 บ้านท่าตาเสือเป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

1.1ประชาชนสามารถบอกลำดับขั้นตอนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำได้  ร้อยละ 80 1.2ทุกหลังคาเรือนมีเอกสารมาตรการชุมชน  เอกสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการทำความดี  ครอบคลุม ร้อยละ  100 1.3ทุกครอบครัวมีผลงานแห่งความดีการอนุรักป่าต้นน้ำและบันทึกการปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง  ครอบคลุม ร้อยละ  100

2 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าพรุต้นน้ำ

2.1ชาวบ้านท่าตาเสือเข้าศึกษาการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตนเอง เดือนละครั้ง  ร้อยละ 70 ของหลังคาเรือน 2.2สนับสนุนให้ชุมชนข้างเคียงมาศึกษาป่าพรุตาอ้าย ของบ้านท่าตาเสือ อย่างน้อย 7ชุมชน

3 ชุมชนมีการสร้างผืนป่าเป็นสวนสมุนไพรของชุมชนใช้เป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพ

3.1ประชาชนที่การร่วมปลูกป่าปลูกสมุนไพรและรักษาป่าที่ตนเองปลูกอย่างต่อเนื่องร้อยละ 90 3.2ประชาชนมีความรู้สามารถอธิบายเรื่องต้นไม้และสรรพคุณสมุนไพรที่ปลูกได้ ร้อยละ 70 3.3นำสมุนไพรที่ปลูกกลับมาใช้ประโยชน์ในการรักษาสุขภาพ  ร้อยละ 60

วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.บ้านท่าตาเสือเป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

2.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าพรุต้นน้ำ

3.ชุมชนมีการสร้างผืนป่าเป็นสวนสมุนไพรของชุมชนใช้เป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
10 ต.ค. 55 จัดกลุ่มเฝ้าระวัง/กลุ่มดูแลสำรวจ 0 0.00 6,092.00
21 ต.ค. 55 จัดประชุมให้ความรู้ในการจัดการป่าต้นน้ำ 0 0.00 10,170.00
5 พ.ย. 55 การประชุมปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ โซนภาคใต้ตอนบน จังหวัดชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงาและ สุราษฎธานี 0 0.00 4,424.00
18 พ.ย. 55 จัดทำเสื้อแกนนำ 0 0.00 17,420.00
5 ธ.ค. 55 ปลูกป่าและทำแนวเขต 0 0.00 39,680.00
14 ม.ค. 56 ประชุมคณะทำงานโครงการสสส.(ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่)ทุกชุมชนประชุมติดตามโครงการ 0 0.00 360.00
10 มี.ค. 56 วางแผนจัดทำแผนที่หรือภาพป่าต้นน้ำป่าพรุตาอ้าย 40 24,400.00 71,500.00
17 มี.ค. 56 ประชุมร่วมกันเพื่อทำข้อตกลงกติกาชุมชน แผนปฏิบัติงาน 50 6,000.00 6,000.00
13 เม.ย. 56 จัดทำแนวเขต 100 69,300.00 43,360.00
11 - 12 พ.ค. 56 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่ภาคใต้(โครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ )โครงการเปิดรับสมัครทั่วไป โครงการผู้สูงอายุ 0 0.00 576.00
2 ส.ค. 56 ติดตามโครงการ 3 0.00 360.00
4 ส.ค. 56 จัดอบรมผู้นำชุมชนและผู้นำท้องถิ่น แกนนำเยาวชน สตร กลุ่มอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 150 16,350.00 4,780.00
19 ก.ย. 56 จัดอบรมการกักเก็บน้ำ-ปลูกป่าสมุนไพรทั้งในป่าพรุตาอ้ายและทุกหลังคาเรือน 100 11,500.00 700.00
25 ก.ย. 56 จัดอบรมแกนนำแพทย์โบราณ 70 8,950.00 5,480.00
30 ก.ย. 56 ประชุมนัดติดตามโครงการ 20 0.00 6,200.00
รวม 533 136,500.00 15 217,102.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.จัดประชุมให้ความรู้ในการจัดการป่าต้นน้ำ

2.จัดกลุ่มเฝ้าระวังป่าต้นน้ำ

3.ปลูกป่าสมุนไพร/จัดอบรบเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ยุทธนา  รัตนมณี ยุทธนา รัตนมณี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 15:17 น.