directions_run

โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพรุตาอ้าย(พื้นน้ำ อาหาร บ้านยา ผืนป่า ปะทิว)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01857
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 239,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายถนอม จินดาพรหม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 บ้านท่าตาเสือ ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.726518856365,99.261176681519place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 1 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (239,450.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 บ้านท่าตาเสือเป็นชุมชนต้นแบบในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

1.1ประชาชนสามารถบอกลำดับขั้นตอนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำได้  ร้อยละ 80 1.2ทุกหลังคาเรือนมีเอกสารมาตรการชุมชน  เอกสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการทำความดี  ครอบคลุม ร้อยละ  100 1.3ทุกครอบครัวมีผลงานแห่งความดีการอนุรักป่าต้นน้ำและบันทึกการปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง  ครอบคลุม ร้อยละ  100

2 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าพรุต้นน้ำ

2.1ชาวบ้านท่าตาเสือเข้าศึกษาการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตนเอง เดือนละครั้ง  ร้อยละ 70 ของหลังคาเรือน 2.2สนับสนุนให้ชุมชนข้างเคียงมาศึกษาป่าพรุตาอ้าย ของบ้านท่าตาเสือ อย่างน้อย 7ชุมชน

3 ชุมชนมีการสร้างผืนป่าเป็นสวนสมุนไพรของชุมชนใช้เป็นทางเลือกในการรักษาสุขภาพ

3.1ประชาชนที่การร่วมปลูกป่าปลูกสมุนไพรและรักษาป่าที่ตนเองปลูกอย่างต่อเนื่องร้อยละ 90 3.2ประชาชนมีความรู้สามารถอธิบายเรื่องต้นไม้และสรรพคุณสมุนไพรที่ปลูกได้ ร้อยละ 70 3.3นำสมุนไพรที่ปลูกกลับมาใช้ประโยชน์ในการรักษาสุขภาพ  ร้อยละ 60

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.จัดประชุมให้ความรู้ในการจัดการป่าต้นน้ำ

2.จัดกลุ่มเฝ้าระวังป่าต้นน้ำ

3.ปลูกป่าสมุนไพร/จัดอบรบเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 15:17 น.