directions_run

โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบ้านทุ่งยอน่าอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01859
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสายฝน ทิพย์คีรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งยอ หมู่ที่ 11 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.710917228807,99.363229370117place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 พ.ย. 2555 4 มี.ค. 2556 5 พ.ย. 2555 4 มี.ค. 2556 0.00
2 5 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 5 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมี

2.จัดเวทีเพื่อจัดทำมาตรการและข้อบังคับเรื่องการใช้สารเคมีในการเกษตร

3.สาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

4.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเสนอต่อสาธารณะชน

5.จัดประกวดบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 15:17 น.