directions_run

โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบ้านปากบ่อชุมชนต้นแบบสร้างสุขภาพเข้มแข็งแบบยั่งยืน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01841
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฏฐภรณ์ แจ่มจำรัส
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.72137462484,99.257955348515place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ประชาชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 มีความรู้เรื่องและบริโภคผักปลอดสารพิษ
1.2 มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี

2 เพื่อให้ประชาชนบ้านปากบ่อมีการบริหารจัดการเรื่องพืชผักปลอดสารพิษที่มีประสิทธิภาพ

2.1  มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. 2 มีการบริหารจัดการเป็นระบบที่เหมาะสม 2.3  มีเครือข่ายพืชผักปลอดสารพิษ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมชี้แจงโครงการ ให้ความรู้ และจัดทำแผน

2.สำรวจข้อมูลพืชผักพื้นบ้าน

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

5.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

6.จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ

7.จัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์

8.จัดหาตลาดจำหน่ายพืชผักปลอดสารพิษและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ

9.ประกวดบ้านตัวอย่างอย่างครบวงจรทั้งการปลูก/บริโภค/การใช้ปู่ยหมักทำเอง

10.ประชุมคณะกรรมการและผู้ติดตามโครงการ

11.จัดเวทีสรุปกิจกรรมโครงการและประชาสัมพันธ์โครงการ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 15:26 น.