รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01853
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเสริฐ วัฒนครใหญ่
พี่เลี้ยงโครงการ นายยุทธนา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านเขากล้วย ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.549530504362,99.110490179062
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 90,000.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 1 ส.ค. 2556 12 มี.ค. 2557 100,000.00
3 1 ก.ย. 2556 31 ต.ค. 2556 23,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการกฎกติกาชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(เทศบาลเมืองชุมพร,อบต.หาดพันไกร)มีข้อตกลงร่วมกับชุมชนในการจัดการบ่อขยะร่วมกัน 1.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่

2 การรายงานผลการดำเนินงานต่อพี่เลี้ยง/สจรส.มอ.

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการรายงานผลและกิจกรรมของสจรส.มอ.ทุกครั้ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
10 ต.ค. 55 ประชุมชี้แจงโครงการกับกลุ่มเป้าหมาย 100 8,300.00 8,000.00
5 - 6 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศ 2 10,000.00 3,720.00
10 พ.ย. 55 เข้าร่วมประชุมการชี้แจงโครงการ 0 0.00 0.00
14 - 15 ม.ค. 56 เข้าร่วมการติดตามโครงการ 2 0.00 200.00
30 ม.ค. 56 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 300 65,900.00 7,000.00
10 ก.พ. 56 ประชุมทีมงานสำรวจ 20 1,400.00 1,400.00
23 ก.พ. 56 นัดรับแบบสอบถามการสำรวจจากผู้ออกแบบ 20 10,000.00 8,500.00
24 - 28 ก.พ. 56 สำรวจข้อมูลการได้รับผลกระทบจากบ่อขยะ 256 2,560.00 2,560.00
10 มี.ค. 56 ประชุมประชาชนในพื้นที่เพื่อคืนข้อมูลแก่ชุมชน 100 7,000.00 14,000.00
4 - 5 พ.ค. 56 เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินการร่วมทีมพี่เลี้ยงจังหวัดและ สจรส.มอ. 3 500.00 500.00
10 พ.ค. 56 ทำเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ 100 25,000.00 34,000.00
10 พ.ค. 56 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 100 14,500.00 14,500.00
10 ก.ค. 56 จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 300 27,000.00 33,580.00
15 ก.ค. 56 ทีมวิชาการและคณะทำงานการสรุปผล 20 5,000.00 2,600.00
3 ส.ค. 56 เข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ 2 0.00 500.00
21 - 22 ส.ค. 56 อบรมปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำ 20 26,700.00 26,700.00
22 ก.ย. 56 เข้าร่วมประชุมสังเคราะห์ความรู้และปิดโครงการร่วมกับพี่เลี้ยง 15 5,000.00 3,242.00
27 - 29 ก.ย. 56 เข้าร่วมงานฅนใต้สร้างสุข 2 0.00 5,000.00
รวม 1,362 208,860.00 17 166,002.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.สำรวจข้อมูลการได้รับผลกระทบจากบ่อขยะ

2.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมจัดทำมาตรการของชุมชนร่วมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของบ่อขยะเทศบาลเมืองชุมพรจำนวน 3 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ยุทธนา  รัตนมณี ยุทธนา รัตนมณี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 15:31 น.