stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบ้านเขากล้วยน่าอยู่เคียงคู่บ่อขยะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01853
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเสริฐ วัฒนครใหญ่
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายยุทธนา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านเขากล้วย ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.549530504362,99.110490179062place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 31 ก.ค. 2556 90,000.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ส.ค. 2556 1 ส.ค. 2556 12 มี.ค. 2557 100,000.00
3 1 ก.ย. 2556 31 ต.ค. 2556 23,000.00
รวมงบประมาณ 213,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการกฎกติกาชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 1.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(เทศบาลเมืองชุมพร,อบต.หาดพันไกร)มีข้อตกลงร่วมกับชุมชนในการจัดการบ่อขยะร่วมกัน 1.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่

2 การรายงานผลการดำเนินงานต่อพี่เลี้ยง/สจรส.มอ.

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมการรายงานผลและกิจกรรมของสจรส.มอ.ทุกครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.สำรวจข้อมูลการได้รับผลกระทบจากบ่อขยะ

2.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมจัดทำมาตรการของชุมชนร่วมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของบ่อขยะเทศบาลเมืองชุมพรจำนวน 3 ครั้ง

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2555 15:31 น.