directions_run

โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนบ้านเจริญทรัพย์ปลอดหนี้สิน ทำกินกันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01842
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 190,570.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลำยอง บัวผัน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.722302279578,99.260787761222place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (190,570.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน

1) ร้อยละ 70 จำนวนครัวเรือนที่สมัครเข้าร่วมโครงการทำบัญชีครัวเรือน/ 2)จำนวนครัวเรือนที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพัฒนาให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มรายได้

1)มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ 2)มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ประชุมชี้แจงโครงการและรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการลดปลดหนี้

2.จัดอบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน/เศรษฐกิจพอเพียง

3.จัดทำถุงผ้าสสส.ลดโลกร้อน

4.สร้างอาชีพเสริมรายได้

5.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำกลุ่มเกษตรอินทรีย์

6.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องข้อมูลรายรับรายจ่ายจากการทำบัญชีครัวเรือน

7.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

8.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอชุมชนท้องถิ่น

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2555 15:27 น.