directions_run

โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01840
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสายใจ ปราบภัย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านควนดิน ตำบลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.084007973564,99.129512405396place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ม.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ม.ค. 2556 0.00
2 29 ม.ค. 2556 30 ต.ค. 2556 29 ม.ค. 2556 30 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านควนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างถาวรและพืชสมุนไพร

1.1 ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

2 เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

2.1 มีการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชและสัตว์น้ำทางทะเลเพิ่มขึ้น
2.2 เครือข่ายในการร่วมกันดูแลป่าชายเลน
2.3 ศูนย์เรียนรู้กลางแจ้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.สร้างอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง(รสทช.)

2.จัดเสวนาร่วมระหว่างอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง(รสทช.)ชุมเดิมและชุดใหม่

3.จัดกลุ่มอาสาสมัครฯดูแลสิ่งแวดล้อม

4.จัดเวทีนำเสนอแผนที่ทรัพยากรแก่ชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2555 16:29 น.