โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาป่าชุมชนเพื่อแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านควนดิน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01840
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสายใจ ปราบภัย
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านควนดิน ตำบลทุ่งตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.084007973564,99.129512405396
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ม.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ม.ค. 2556 0.00
2 29 ม.ค. 2556 30 ต.ค. 2556 29 ม.ค. 2556 30 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านควนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างถาวรและพืชสมุนไพร

1.1 ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

2 เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

2.1 มีการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชและสัตว์น้ำทางทะเลเพิ่มขึ้น
2.2 เครือข่ายในการร่วมกันดูแลป่าชายเลน
2.3 ศูนย์เรียนรู้กลางแจ้ง

วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนบ้านควนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างถาวรและพืชสมุนไพร 2.เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 0 0.00 -
5 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 0 0.00 -
5 พ.ย. 55 ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 2 10,000.00 4,300.00
10 พ.ย. 55 ค้นหา/คัดเลือกอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง และเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์ป่า พืชสมุนไพร พันธุ์สัตว์น้ำ 0 0.00 16,700.00
23 พ.ย. 55 ติดตามการดำเนินโครงการ/เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเสวนา 0 0.00 23,000.00
12 ธ.ค. 55 ติดตามการดำเนินกิจกรรมสำรวจข้อมูล(แบบการออกสำรวจในพื้นที่) 0 0.00 0.00
15 ธ.ค. 55 จัดกลุ่มอาสา3 กลุ่ม คือกลุ่มดูแลป่า พืชสมุนไพร และอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ และสำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่ทรัพยากรชุมชน 0 0.00 20,700.00
7 ม.ค. 56 ร่วมสรุปผลการสำรวจข้อมูลก่อนการจัดเวที่วันที่ 10/01/56 0 0.00 0.00
10 ม.ค. 56 จัดเวทีเสนอแผนที่ทรัพยากรชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม 0 0.00 12,500.00
10 ม.ค. 56 ร่วมเวทีเสวนาบ้านควนดินตะโก 0 0.00 -
14 ม.ค. 56 ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่สจรส มอ ในการติดตามผลการดำเนินงาน 3 0.00 550.00
18 ม.ค. 56 ปลูกป่าชายเลน 0 0.00 34,900.00
23 ก.พ. 56 9:30น.ได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่สจรสติดตามประเมินดำเนินการ 3 0.00 500.00
28 ก.พ. 56 ติดตามโครงการ/ร่วมประชุมการจัดข้อตกลงของแต่ละกลุ่ม 0 0.00 15,700.00
10 มี.ค. 56 แต่ละกลุ่มดำเนินการจัดแหล่งเรียนรู้1. จัดทำข้อมูลเพื่อการเรียนรู้/บอร์ด/แผ่นพับ/แผนการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์ฯ/การจัดการ2. จัดทีมวิชาการชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยการสมัครใจเป็นวิทยากร 0 0.00 19,000.00
10 เม.ย. 56 ประชุมติดตามประเมินผลโครงการ 0 0.00 -
10 เม.ย. 56 เข้าร่วมการติดตามโครงการ 0 0.00 -
10 พ.ค. 56 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ/เอกชนให้รับรู้และเชิญชวนมาเรียนรู้กับชุมชน 100 7,300.00 7,300.00
11 พ.ค. 56 พบเจ้าหน้าที่สจรส ที่เทศบาลวังไผ่ตวจสอบประเมินผลโครงการ 3 0.00 500.00
12 พ.ค. 56 พบเจ้าหน้าที่สจรส ที่เทศบาลวังไผ่ตวจสอบประเมินผลโครงการ 3 0.00 500.00
15 พ.ค. 56 คนในชุมชนร่วมกัน ตัดแต่งกิ่ง เก็บขยะ ตัดหญ้า 0 0.00 30,300.00
15 พ.ค. 56 แต่ละกลุ่มจัดประชุมกำหนดข้อตกลงในการดูแลรักษาป่า สัตว์ป่า และสมุนไพร 0 0.00 -
10 ก.ค. 56 ประชุมติดตามประเมินผลโครงการ 0 0.00 -
10 ก.ค. 56 เข้าร่วมการติดตามโครงการ 0 0.00 -
20 ก.ค. 56 ประชุมติดตามประเมินผลและจัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน 100 22,800.00 22,800.00
20 ก.ค. 56 เข้าร่วมการติดตามโครงการ/การสรุปผลงาน 0 0.00 -
2 ส.ค. 56 มารายงานความก้าวหน้าโครงการต่อสจรส.ม.อ. 3 0.00 2,500.00
2 ส.ค. 56 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 0 0.00 -
รวม 217 40,100.00 16 211,750.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.สร้างอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง(รสทช.)

2.จัดเสวนาร่วมระหว่างอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมและชายฝั่ง(รสทช.)ชุมเดิมและชุดใหม่

3.จัดกลุ่มอาสาสมัครฯดูแลสิ่งแวดล้อม

4.จัดเวทีนำเสนอแผนที่ทรัพยากรแก่ชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ยุทธนา  รัตนมณี ยุทธนา รัตนมณี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 16:29 น.