directions_run

โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่"

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเครือข่ายสามแกนขับเคลื่อน"หลังสวนเมืองน่าอยู่"
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-00997
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556
งบประมาณ 212,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรณี อิฐกอ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนเทศบาลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 9.9499978981504,99.071209228038place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.ค. 2555 10 ธ.ค. 2555 1 ก.ค. 2555 10 ธ.ค. 2555 0.00
2 11 ธ.ค. 2555 28 มิ.ย. 2556 11 ธ.ค. 2555 28 มิ.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (212,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายประชาชนในการจัดการขยะ การกำจัดน้ำเสีย

1)มีกลุ่มแปรรูปขยะเป็นวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอย่างน้อย 1 กลุ่ม

2 เพื่อขยายกิจกรรมการแปรรูปขยะและของใช้แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้แกสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ

1) ลดปริมาณขยะเข้าสู่ไซค์ขยะ 2)เพิ่มรายได้ 3)ลดอัตราการผลิตขยะของครัวเรือน

3 เพื่อผลักดันแผนงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่นโยบายสาธารณะ

1)เปล่ียนขยะเป็นทุนการศึกษาในกลุ่มสมาชิก 2)สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 3)เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ขยายกิจกรรมตลาดนัดขยะสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

2.จัดตั้งกองทุนขยะในชุมชน

3.ขยายกิจกรรมผลิตน้ำซาวข้าวหมักและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ครัวเรือน

4.ประสานกิจกรรมโครงการคนสามวัยสานใยสุขภาพด้วยการแปรรูปขยะเป็นปุ๋ยน้ำและปุ๋ยหมัก

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2555 16:38 น.