directions_run

โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวบ้านนางกำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01904
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 210,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอิทธิยา สังข์ธรรม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนางกำ หมู่ที่ 10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุุราษฎร์ธานี 84220
ละติจูด-ลองจิจูด 9.30785133753,99.7374511719place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 1 ต.ค. 2555 28 ก.พ. 2556 0.00
2 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 1 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (210,900.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของคนชุมชน
  • สภาพแวดล้อมดีขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากขึ้น  ป่าชายเลนสมบูรณ์  ชายหาดสะอาด  ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ
  • ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น  คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น
2 เพื่ออนุรักษ์แหล่งเรียนรู้โลมาในชุมชน
  • เขตอนุรักษ์โลมาในชุมชน
  • กติกาชุมชนในการจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์โลมา
  • กลุ่มคน เครือข่ายในการอนุรักษ์โลมา
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของคนชุมชน

1.1  สภาพแวดล้อมดีขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์มากขึ้น
- ป่าชายเลนสมบูรณ์
- ชายหาดสะอาด
- ชุมชนสะอาด ปราศจากขยะ

1.2  ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้น
-  คนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 2. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเรียนรู้โลมาในชุมชน -  เขตอนุรักษ์โลมาในชุมชน -  กติกาชุมชนในการจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์โลมา 3. กลุ่มคน เครือข่ายในการอนุรักษ์โลมา

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 10:46 น.