directions_run

โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชาวบางหินร่วมใจ นำวิถีชีวิตไทย สู่สุขภาวะชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01843
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 206,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายส่อแล่ห์ ภักดี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ละติจูด-ลองจิจูด 9.5762481848434,98.598649597205place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 2 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 2 มี.ค. 2556 0.00
2 3 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 3 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (206,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อขยายความคิดและกลไกการฟื้นฟูและอนุรักษ์หอยขาวและหอยหวานสู่ครัวเรือนและเยาวชน

1.1ร้อยละ 60ของตัวแทนครัวเรือนอาชีพประมงชายฝั่งพื้นบ้านมีการเฝ้าระวังและฟื้นฟูและอนุรักษ์หอยขาวและหอยหวาน 1.2แกนนำเยาวชนมีกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์หอยขาวและหอยหวาน

2 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะยุวมัคคุเทศก์ให้แก่เด็กและเยาวชน

2.1 ร้อยละ 50 ของแกนนำเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้เป็นยุวมัคคุเทศก์

3 สร้างศูนย์เรียนรู้หอยขาวและหอยหวานเพื่อการศีกษาเรียนรู้และขยายพันธ์

3.1ชุมชนมีศูนย์การเรียนรู้  จำนวน ๑ ศูนย์

4 เพื่อขยายผลการดำเนินงานสู่สาธารณะชน

4.1 ร้อยละ 50 ของคนในชุมชนได้เข้าร่วมเวทีนำเสนองานและมีการรับรู้

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1     กิจกรรม 1. ประชุมตัวแทนครัวเรือนอาชีพประมงชายฝั่งพื้นบ้าน  จำนวน 120 ครัวเรือน  เพื่อชี้แจงข้อมูลสถานการณ์การลดน้อยลงของหอยหวานและหอยขาว

  1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยหวานหอยขาว

  2. รับสมัครเครือข่ายอาสาอนุรักษ์พันธุ์หอยจากตัวแทนครัวเรือนกลุ่มประมงชายฝั่งพื้นบ้าน และแกนนำเยาวชนที่มีจิตอาสาอนุรักษ์พันธุ์หอยหวานและหอยขาว

  3. ประชุมชี้แจงกิจกรรมและให้ความรู้    เรื่องแนวทางการอนุรักษ์และชี้แจงพื้นที่เขตอนุรักษ์พันธุ์หอยให้แก่ เครือข่ายอาสาอนุรักษ์หอยหวานหอยขาว และเยาวชนอาสาอนุรักษ์พันธุ์หอย  และร่วมกันกำหนดกฎ ข้อตกลงในการอนุรักษ์หอย

  4. กิจกรรมปล่อยพันธุ์หอยหวานหอยขาว ร่วมกับภาคีเครือข่าย

  5. ลงพื้นที่ตรวจสอบเขตอนุรักษ์และติดตามเฝ้าระวัง การถูกทำลายของทรัพยากร 3 เดือนต่อครั้ง วัตถุประสงค์ข้อที่2     กิจกรรม 1.คัดเลือกแกนนำเยาวชนเพื่อเข้ารับการอบรมยุวมัคคุเทศน์  3 วัน     -  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์วิจัยป่าชายเลนตำบลหงาว
        -ฝึกปฏิบัติ     -จัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน / พื้นที่อนุรักษ์

วัตถุประสงค์ข้อที่3     กิจกรรม 1.  สร้างบ่อขยายพันธุ์หอยขาวและหอยหวานในศูนย์เรียนรู้หอยหวานและหอยขาวเพื่อเรียนรู้  และการขยายพันธุ์

  1. จัดทำไวนิลและเอกสารแผ่นพับเผยแพร่วงจรชีวิตหอยและการขยายพันธุ์

3.  ยุวมัคคุเทศน์นำผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้โดยการลงไปศึกษาสถานที่จริงในพื้นที่อนุรักษ์หอยขาวและหอยหวาน

  1. อบรมพัฒนาทักษะในการแปรรูปหอยและการทำเปลือกหอยเป็นของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายในศูนย์เรียนรู้แก่แกนนำยุวมัคคุเทศน์ 5 วัน

วัตถุประสงค์ข้อที่4     กิจกรรม1. จัดเวทีนำเสนอผลงานให้ชุมชนได้รับทราบการดำเนินกิจกรรมโครงการของคณะทำงาน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 13:32 น.