directions_run

โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01872
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 207,250.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพัชรีย์ วงษสม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสามร้อยกล้า หมู่ที่ 7 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (207,250.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เกษตรกรในชุมชนเป็นต้นแบบในการทำการเกษตร และปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรในชุมชนทำการเกษตรและปลูก/กินผักพื้นบ้านปลอดสารพิษอย่างน้อย ๕ ชนิดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียน และกลุ่มต่างๆ พัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียน ๑๕๐ คน ร่วมปลูกผักในโรงเรียนและขยายผลสู่ครอบครัว มีการทำน้ำยาอเนกประสงค์ทดแทนการใช้สารเคมี มีโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยในโรงเรียน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.1.1 จัดประชุมหมู่บ้าน เกษตรกรและแกนนำชุมชนเพื่อชี้แจงโครงการ
1.1.2 จัดประชุมเกษตรกรทั้งหมดเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชปลอดสารพิษ 1.1.3 จัดทำปุ๋ยหมัก  น้ำหมักจากน้ำซาวข้าวและน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลงเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มอาชีพต่างๆและครอบครัวต้นแบบรวมตัวกันทำเองใช้เองในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 1.1.4 รวมกลุ่มแม่บ้านทำน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือน 1.1.5 กลุ่มเกษตรกรนำร่องนำวัสดุที่เหลือใช้มาปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวละ5ชนิดและมีการทำบัญชีครัวเรือน -จัดตั้งคณะกรรมการเพิ่มที่จะมาช่วยงานในการเก็บคะแนนเช่น อสม. อบต.กำนัน -มีการติดตามความก้าวหน้าของกลุ่มเดือนละ1ครั้ง 1.2.1 จัดประกวดผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับครอบครัวอื่นที่ยังมองไม่เห็นความสำคัญของผักสวนครัวและการดำเนินแบบเศรษฐกิจพอเพียงในวันกตัญญูทุกวันที่ 15 ของทุกปี 1.2.2 เกษตรกรไปชักชวนเพื่อนบ้านอย่างน้อย 3 บ้าน 2.1.1จัดนิทรรศการในโรงเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักปลอดสารพิษและรับสมัครนักเรียน/ เยาวชน/คนในชุมชนที่มีความสนใจ 2..1.2 เยาวชน/นักเรียน/ชุมชนรวมกันทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักและน้ำยาเอนกประสงค์และลงมือปฏิบัติปลูกผักในแปลงเกษตรโรงเรียนจำนวน 150 คน2.1.3.นักเรียน/เยาวชน/คนในชุมชนลงมือปฏิบัติทำในครัวเรือนของตนเอง ครั้งที่ 1 ของเกษตรกร ในเดือน ก.พ. 56 ครั้งที่ 2 ของนักเรียน ในเดือน ก.ค. 56 2.2. โรงเรียนจัดทำหลักสูตรการปลูกผัก การทำน้ำยาเอนกประสงค์ เลี้ยงไก่ การทำปุ๋ยชีวภาพให้กับเด็กในโรงเรียน 2.3 กลุ่มปลูกผัก กลุ่มหัวมันแกว และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ร่วมกันลดการใช้ปุ๋ยเคมี 2.4 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มกรรมการ และแกนนำต่างๆจำนวน 10 ครั้ง ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค.,ม.ค.,มี.ค. เม.ย.,พ.ค.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 14:31 น.