stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนสุขภาพดีวิถีชีวิตบ้านสมควร
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01782
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 160,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวยุพา ช่วยศรีนวล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่1บ้านสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0664097206797,99.913232421863place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 14 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 14 มี.ค. 2556 0.00
2 15 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 15 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (160,800.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดการใช้สารเคมีในชุมชน

1.1 ร้อยละ80ของครัวเรือนที่เข้าร่วมปฏิบัติตามข้อบัญญัติบ้านสมควร 9 ประการ 1.2 มีแกนนำลดการใช้สารเคมีผลงานดี
ฝีปากจัด (10ครัวเรือน)

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมทีมคณะกรรมการก่อนและหลังทำกิจกรรมทุกเดือนเพื่อเตรียมงาน ติดตามงาน
 2. ประชุมสมาชิกร่วมงาน ภาคีสนับสนุนหัวหน้าบ้านต้นแบบ1หลังเดินไปชักชวนผู้เข้าร่วม1:5หลังคาเรือนและตรวจสารเคมีในเลือดของผู้เข้าร่วมโครงการ
 3. จัดเวทีประชาคมสร้างกติกาข้อบังคับทั้ง9ข้อ(ข้อบัญญัติชุมชนบ้านสมควร9ประการ)คือ
  • ปลูกผักปลอดสารพิษ5ชนิด
  • ทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ
  • ลดการฉีดหญ้าในสวนยาง สวนปาล์ม นาข้าว
  • ลด ละ เลิกบุหรี่
  • ทำบัญชีครัวเรือน
  • มีป้ายชื่อหน้าบ้าน
  • ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วัน
  • บริโภคแกงกะทิสัปดาห์ละ2วัน
  • ชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวทุก3เดือน
 4. จัดการเรียนรู้ศึกษาบ้านต้นแบบทั้ง10หลังคาเรือน
 5. จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิด หลังจากลงไปศึกษาบ้านต้นแบบพร้อมให้ตัวแทนออกมาเล่าถึงสิ่งที่ได้พบในบ้านต้นแบบเปรียบเที่ยบกับบ้านตนเอง
 6. จัดเวทีให้ความรู้จากหมอดินของหมู่บ้านในเรื่องสารเคมีและเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านสมควร พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานหนุนเสริมจำนวน10คนในการเดินตรวจให้คะแนนการดำเนินงานในแต่ละบ้านที่เข้าร่วม
 7. กรรมการเดินตรวจสอบให้คะแนนบ้านที่เข้าร่วมว่าครัวเรือนดำเนินการเป็นอย่างไร(ทำการตรวจสอบทุก4เดือน)
 8. จัดเวทีสรุปผลการตรวจสอบบ้านที่เข้าร่วมโครงการว่าดำเนินการปรับเปลี่ยนบ้านต้นแบบอยู่ในระดับใดในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายจะมีวิทยากรในพื้นที่มาให้ความรู้และคำแนะนำโดยจะนัดหมายพร้อมกันทุกวันที่1ของเดือน(ทำการสรุปให้คะแนนโดยคณะทำงานหนุนเสริมจำนวน3ครั้ง)
 9. พัฒนาแกนนำเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่ม(ผลงานดี ฝีปากจัด)
 10. ประกวดบ้านต้นแบบที่ปฎิบัติตามข้อบัญญัติชุมชนบ้านสมควร9ประการ
 11. ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ
 12. จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่สรุปการดำเนินงานและสรุปโครงการฉบับสมบูรณ์
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 14:54 น.