stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการการจัดการขยะเพื่ออาหารปลอดภัย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01902
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2555 - 1 กันยายน 2556
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุทธิรัตน์ ทศพล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนอินทรีย์บ้านนางตรา ชุมชนวัดท่าสูง หมู่ที่ 3 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6574379313658,99.864160066837place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (213,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ชุมชนมีกระบวนการจัดการขยะ

1.1 คนในชุมชน 150 ครัวเข้าร่วม 1.2ปริมาณขยะลดลง 1.3ครัวเรือน 100 ครัวนำขยะมาใช้ประโยชน์

2 คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชุมชนอินทรีย์

2.1ลดการใช้สารเคมี 50% จำนวน 100 ตนัว 2.2คนในชุมชน 100 ครัวแข็งแรงจากผักปลอดสารพิษ 2.3ลดค่าใช้จ่าย

3 สภาพแวดล้อมในชุมชนสะอาด

3.1คนในชุมชนมีส่วนร่วมรักษาความสะอาด 3.2มีกิจกรรมการรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.ร่วมคิดร่วมวางแผนเรื่องขยะของชุมชน

2.กระบวนการเรียนรู้เรื่องขยะของชุมชนเมืือง

3.การจัดกิจกรรมสร้างประโยชน์จากขยะ

4.ถอดบทเรียน วิเคราะห์ สรุป

5.ชุมชนสะอาด

6.ประเมินผล และสื่อสารประชาสัมพันธ์

7.ขยายผลการจัดการขยะสู่โรงเรียนประถมในชุมชน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 15:04 น.