stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการวิถีชุมชนน่าอยู่ฟื้นฟูแพทย์แผนไทย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01929
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 193,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายคำพร เกตุแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินโครงการหมู่ที่ 2 ตำบลจันดี อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3853027406434,99.545791244507place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2555 2 มี.ค. 2556 1 พ.ย. 2555 2 มี.ค. 2556 0.00
2 3 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 3 มี.ค. 2556 30 ก.ย. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (193,500.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อรวบรวมฟื้นฟูองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์แผนไทย

ได้องค์ความรู้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 6 เรื่อง หมอนวด หมองู หมอยา หมอรักษาเด็ก หมอตำแย และฤษีดัดตน

2 เพื่อแพร่ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นแพทย์แผนไทยไปใช้ในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

ครอบครัวในชุมชน 100 ครัวเรือน นำความรู้ไปใช้เพื่อดูแลสุขภาพ

3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านแพทย์แผนไทยแก่เด็ก เยาวชนในชุมชน

3.1มีหลักสูตรแพทย์แผนไทยเป็นวิชาเลือกในโรงเรียน

3.2มีหลักสูตรแพทยืแผนไทยในตำบล

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดเวทีชาวบ้าน
  2. การเผยแพร่ความรู้แก่คนในชุมชนใน 6 เรื่อง
  3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม 6 กลุ่มเพื่อนำเสนอผลงาน
  4. ประชุมติดตามประเมินผลโครงการเดือนละครั้ง
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 15:51 น.