stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านควนสูง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01918
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2555 - 31 ตุลาคม 2556
งบประมาณ 185,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมชาย เทพี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนสูง หมู่ที่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3721409813965,99.515436014547place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2555 2 มี.ค. 2556 1 พ.ย. 2555 2 มี.ค. 2556 0.00
2 3 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 3 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (185,500.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของป่า

ป่าชุมชนได้รับการดูแลให้มีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น

2 เพื่อให้เกิดความร่วมมือของโรงเรียนและชุมชนในการฟื้นฟู สภาพป่าชุมชน

เด็กในโรงเรียน (100คน) ร่วมกันดูแลป่าชุมชน 10 ไร่

3 เพื่อให้มีกฎกติกาชุมชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน

เกิดข้อตกลงของชุมชนในการใช้ป่าชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.1 จัดประชุมชาวบ้าน แกนนำ กรรมการหมู่บ้าน150 คน เพื่อชี้แจงโครงการและให้ชุมชนเห็นความสำคัญของป่าชุมชน

1.2 จัดประชุมแกนนำ 90 คน เพื่อ แบ่งกลุ่มทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม และวางแผนการดำเนินในแต่ละกลุ่ม


1.3.จัดให้มีการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มดังนี้ 1)สำรวจผืนป่าในความรับผิดชอบเกี่ยวกับสภาพป่า มีต้นไม้ชนิดใด และต้องการปลูกพืช ผักหรือสมุนไพรใดบ้างและนำมาสรุปเพื่อจัดเตรียมในการฟื้นฟูป่า 2)ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบริเวณรอบๆแหล่งน้ำโดยใช้แรงงานคน 50 คน


3)-แกนนำจัดเตรียมกล้าไม้โดยขอสนับสนุนจากศูนย์ขยายพันธ์และเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจำนวน 1000 ต้นและจัดเตรียมจากแหล่งต่างๆอีกจำนวน1500 ต้น
    -แกนนำจัดหาพันธุ์ปลาโดยขอสนับสนุนจากประมงจังหวัดจำนวน 5000 ตัว


4)ร่วมปลูกต้นไม้,ปล่อยปลาและฟื้นฟูป่าชุมชน 2 ครั้งในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ โดยมีเป้าหมายครอบครัวละ 10 ต้น 5)แต่ละกลุ่มเข้าไปบำรุงรักษาป่าชุมชนของตนเอง 4 ครั้ง (3เดือน/ครั้ง)1.4 จัดเวทีนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนถึงปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา

1.5 จัดช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการโดย 1) กำหนดเป็นวาระการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง

2) ประกาศผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง 2.1โรงเรียนมอบหมายให้เด็ก 100 คน ปลูกป่าในแปลงที่อยู่ใกล้โรงเรียนดังนี้ 1) เด็กร่วมปลูกต้นไม้ในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ โดยให้เด็ก 1 คน/5 ต้น 2)ติดตามบำรุงรักษาต้นไม้ของตนเอง 3)นำพืช ผักที่ได้จากการปลูกไปเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน


2.2ชุมชนเข้ามาร่วมกันปลูกเรือนเพาะชำของชุนชน และร่วมหาพันธ์ต้นไม้ 3.1คณะกรรมการประเมินโครงการที่ผ่านมาเพื่อทำร่างข้อตกลงการอนุรักษ์ป่า


3.2 นำร่างกฎกติกาเข้าหารือในการประชุมเวทีประชาคม 100คน

3.3 เผยแพร่และติดประกาศกติกาให้ทราบทั่วกัน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 16:04 น.