stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการลูกคนดีตามวิถีสองศาสนา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-00998
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556
งบประมาณ 209.40 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยรัตน์ พรหมสุวรรณ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4289456395325,99.919755554199place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

๑.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนและคนสองวัยสองศาสนา แกนนำได้เรียนรู้กระบวนการชุมชนเพื่อสร้างสุขทั้ง 4 มิติ ทุกๆ 3
เดือน โดยในแต่ละครั้งมีการทำกิจกรรมตลอดวันในด้านต่างๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ๒.งานมหกรรมและนิทรรศการ สืบสานประเพณี ตามวิถีศาสนา (ร้องเล่นเป็นประเพณีสองวีถีศาสนา) 3.เสวนาธรรม  นำประชาธิปไตย(สภาผู้นำ องค์กรฯ) 4“วันศุกร์เข้าสุเหร่า วันเสาร์เข้าวัด” พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสองศาสนาในสุเหร่าและในวัด โดยเด็กและเยาวชนสองศาสนาจูงมือผู้สูงอายุ เข้าวัดและสุเหร่า เพื่อร่วมทำกิจกรรม ทาง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม แลกเ๓.“บานบุรีเหลืองสะพรั่ง สองฝั่งถนนสายหลักในหมู่บ้าน” รวมพลังสร้างจิตสำนึกรักชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกดอกบานบุรีสองข้างถนนทุกสายในหมู่บ้าน เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง  ๘๕  พรรษา  ปีมหามงคล” ๑ครัว ๑o กอ ๑oo หน่อ ๑,ooo ลำ”   รวมพลังสามัคคีลูกคนดีสองศาสนาปลูกไผ่ชายฝั่งคลอง ป้องกันวิกฤตภัยธรรมชาติ ๕. ถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ จัดทำเอกสารเผยแพร่ จำนวน ๒ ครั้ง

ปลี่ยนประสบการณ์

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 16:09 น.