stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการสระสร้างสุขชุมชนคนสระบัว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 55-01908
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 พฤศจิกายน 2555 - 1 กันยายน 2556
งบประมาณ 186,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดะริ ยุโส๊ะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.7239565781484,99.825341796838place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 1 ต.ค. 2555 15 มี.ค. 2556 0.00
2 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 16 มี.ค. 2556 31 ต.ค. 2556 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (186,300.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อร่วมพัฒนาสระบัว

1.1แกนนำมีส่วนร่วม 30 คน 1.2มีการสร้งแผนงานและดำเนินงานตามแผน 1.3คนมีส่วนร่วมพัฒนาสระบัว 120 คน

2 สามารถใช้ประโยชน์จากสระน้ำและปลูกต้นไม้

2.1คนมาร่วมปลูกต้นไม้
2.2 คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ 2.3เป็นที่พักผ่อนของคนในชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดฝึกอบรมเสนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนและสระบัว
  2. การพัฒนาสระน้ำของชมชน
  3. การประชุมเสวนาเพื่อนำพาพันธุ์ไม้คืนถิ่น
  4. การเพาะขยายพันธุ์ไม้
  5. การปลูก การรักษา และการใช้ประโยชน์
  6. พิพิทภัณฑ์บัวมีชีวิต
  7. วิทยากรเติมเต็มและให้ความรู้เเกี่ยวกับการปลูกบัว
  8. ทำการประเมินเก็บภาพและรายละเอียดทั้งหมดของโครงการ
  9. แจกแจงข้อมูลความสำเร็จของการทำกิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2555 16:20 น.