directions_run

โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 55

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการติดตาม สนับสนุน เสริมพลัง โครงการภาคใต้ ปี 55
ภายใต้โครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
รหัสโครงการ 55-01999
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2555 - 31 ธันวาคม 2556
งบประมาณ 8,133,750.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สจรส.มอ.
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 14 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0068528039693,100.50135041075place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2555 15 ก.ย. 2556 15 ก.ย. 2555 15 ก.ย. 2556 4,120,000.00
2 16 มี.ค. 2556 15 ก.ย. 2556 3,723,750.00
3 16 ก.ย. 2556 15 พ.ย. 2556 290,000.00
รวมงบประมาณ 8,133,750.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 1 129,640.00
5 ธ.ค. 56 ประชุมกลไกการพัฒนาและติดตามโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ 0 0.00 129,640.00
  1. ปรับปรุงคู่มือการติดตามประเมินผล
  2. ประชุมทีมวิชาการ
  3. ประชุมคณะทำงานติดตามระดับพื้นที่
  4. ปฐมนิเทศโครงการ
  5. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการพื้นที่ภาคใต้
  6. ติดตามการดำเนินงานโครงการ
  7. ประชุมสรุปปิดโครงการ
  8. สังเคราะห์ ถอดบทเรียนโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2556 10:17 น.